Bakalářské studium

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kontaktní osoba pro otázky bakalářského studia (dotazy, rady, asistence uchazečům a studentům): Mgr. Pavla Dočekalová, Ph.D., pavla.docekalova@uhk.cz 

 

Základní informace

Název studijního programu:

B6701 Politologie

Název studijního oboru:

Politologie

Stupeň studia:

bakalářské

Forma studia:

prezenční i kombinovaná

Platnost akreditace:

do prosince 2024

 

 

Představení oboru

V bakalářském studiu politologie na FF UHK se setkáte se všemi hlavními oblastmi, jimiž se politická věda zabývá. Jedná se jak o oblast politických systémů, kam spadá problematika voleb a volebních systémů, politických stran či analýza fungování politických systémů v zemích západní, střední a východní Evropy, tak o politické myšlení, stejně jako o mezinárodní vztahy či problematiku evropské integrace. Abyste tyto politologické disciplíny mohli uchopit v souvislostech a dokázali získané poznatky propojit, zahrnuje koncept studia na naší fakultě i kurzy novodobých československých a evropských dějin a ekonomické předměty. Součástí programu je i výuka anglického jazyka, bez jehož znalosti není možné v průběhu studia pojmout odbornou literaturu a v budoucím zaměstnání získané dovednosti a znalosti plně uplatnit. V průběhu studia vyučující kladou důraz na rozvíjení analytických, syntetických a argumentačních schopností posluchačů. Část programu si naši studenti utvářejí sami tím, že si v každém semestru vybírají některé z široké škály volitelných předmětů, které program dotvářejí. 

 

 

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu politologie na FF UHK jsou vybaveni vědomostmi jak z oblasti teoretické, tak z oblasti praktické. Majíce znalosti politických systémů ČR, evropských i mimoevropských zemí, politických teorií, mezinárodních vztahů (dějin i teorií) a politik a institucí Evropské unie, získávají schopnost orientovat se v kontextech a politickém prostoru České republiky, Evropy i světa. Na základě osvojených znalostí dokážou systematicky analyzovat a interpretovat politické procesy a děje, argumentovat a diskutovat.

 

Vzhledem k takto pojatému vzdělaní v oboru politologie jsou absolventi schopni efektivně působit v institucích politického systému a veřejné správy, v jejichž rámci dokážou jak samostatně připravovat a řídit celou škálu činností, tak komunikovat jejich výsledky s veřejností. Díky dobré orientaci v politikách EU a znalosti fungování strukturálních fondů či projektování můžou snadno nalézt lukrativní uplatnění v rámci rozvojových a projektových agentur napojených na Evropskou unii.

Absolventi bakalářského oboru politologie mají rovněž možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu politologie na UHK (africká či latinskoamerická studia) nebo na jiných univerzitách. 

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Administrativní dotazy: Ing. Eva Letochová, eva.letochova@uhk.cz,  tel. 493 331 220

Dotazy k oboru: Mgr. Milan Hrubeš, Ph.D., milan.hrubes@uhk.cz, tel. 493 331 260

 

Vzorové přijímačkové testy!

Vážené uchazečky a vážení uchazeči, pod tímto odkazem naleznete ukázkové přijímací testy ke studiu u nás. 
 

Požadavky ke studiu

Uchazeč musí disponovat obecnými předpoklady ke studiu. Pro úspěšné zvládnutí studia je třeba, aby do něj uchazeč vstupoval se středoškolskými znalostmi společenskovědních oborů a přehledem o politickém a společenském dění. Nezbytné je, aby byl posluchač schopen číst odborné materiály v anglickém jazyce. 
 

Charakteristika přijímacího řízení

Přijímací řízení je hodnoceno body. Maximální počet bodů, které uchazeč může v rámci přijímacího řízení získat, je 100. Z toho maximálně 90 bodů lze získat z přijímací zkoušky v podobě písemného testu a maximálně 10 bodů lze získat za participaci na fakultních aktivitách ve stávajícím akademickém roce v rámci tzv. FFree indexu.Tyto body může získat pouze uchazeč, který se do FFree indexu řádně zaregistruje prostřednictvím webového portálu. Registrace je možná průběžně, zohledněny budou kredity získané v období od zveřejnění těchto pravidel až do 17. května 2019. Počet přidělených bodů se bude odvíjet od počtu získaných kreditů v rámci FFree indexu. Informace k FFree indexu jsou k dispozici na webové stránce https://portal.ff.uhk.cz/uchazec/.

Písemný test je orientován na společenskovědní otázky zahrnující zejména znalosti z oblastí, jako jsou základy společenských věd (základy politologie, filosofie), a moderní historie. Důraz bude kladen také na znalost problematiky současných mezinárodních vztahů a české a evropské politické scény.

 

V rámci dní otevřených dveří budou podány podrobnější informace k přijímacím zkouškám.

 

Doporučená literatura Sledování denního tisku. Časopis Mezinárodní politika. 
Ballestrem, Karl, Otmann, Hennig. 1993. Politická filosofie 20. století. Praha: OIKOYMENH.
Nálevka, Vladimír. 2000. Světová politika ve 20. století, díl 1. a 2. Praha: Aleš Skřivan ml.
Dočekalová, Pavla a Švec, Kamil a kol. 2009. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing.
Říchová, Blanka. 2002. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systémů. Praha: Portál.
...Nebo jiná učebnice úvodu do politologie (např. Cabada a kol. atp.), nikoliv však kniha Romana Davida! 

 

V přihlášce uveďte v kolonce 

  • Studijní program: Politologie
  • Studijní obor: Politologie


Pokyny ohledně způsobu podání přihlášky a další informace jsou k dispozici na webu UHK zde.
 

 

Harmonogram přijímacího řízení

 

 

1.12.18 - 31. 3. 2019

Termín podání přihlášky ke studiu

25.5.2019    

Přijímací zkoušky

 do 28.6.2019

Zveřejnění případného 2. kola přijímacího řízení 

2.9. – 20.9.2019

Zápisy do 1. ročníku studia

PROGRAM STUDIA - PREZENČNÍ FORMA

 

 

    Povinné předměty pro akademický rok 2013/2014    
Semestr Předmět  Ukončení Kredity
1 CSPD1 Českosl. politické dějiny 1918-1945 z 4
     [P] přednáška 2h týdně 

   
1 DEEVROP1 Dějiny Evropy 1789-1918 z 4
     [P] přednáška 2h týdně 

   
1 POGE Politická geografie zZK 5
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
1 PROS Politologický proseminář z 5
     [P] seminář 2h týdně 

   
1 UMVZ Úvod do mezinárodních vztahů zZK 5
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně

 
   
1 UPOL Úvod do politologie zZK 5
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 CSPD2 Českosl. politické dějiny po r. 1945 ZK 4
     [P] přednáška 2h týdně 

   
2 DEEVROP2 Dějiny Evropy po roce 1918 ZK 4
     [P] přednáška 2h týdně 

   
2 MEVZT Mezinárodní vztahy zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 PMSS Politické myšlení starověku a středověku zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 NSPM Novověké a soudobé politické myšlení zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 POLTE Politologické teorie zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 PSUZE1 Pol. syst. USA a západoevr. zemí 1 z 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 STRVOSY1 Stranické a volební systémy 1 z 7
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 2h týdně 

   
4 MEVY Metody výzkumu v politologii ZK 4
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 PSUZE2 Pol. syst. USA a západoevr. zemí 2 zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 STRVOSY2 Stranické a volební systémy 2 zZK 7
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 2h týdně 

   
4 SVETPOL1 Světová politika zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 ZK-AJAP2 Zkouška z angličtiny (úroveň B2+) ZK 5
     [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] seminář 1h za semestr 

   
5 BAKP1 Bakalářská práce 1 z 4
     [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr 

   
5 PSCR Politický systém ČR zZK 5
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
5 PSSVE Polit. systémy zemí stř. a vých. Evropy zZK 6
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
5 TEDEEVI1 Teorie a dějiny evropské integrace ZK 4
     [P] přednáška 2h týdně 

   
6 BAKP2 Bakalářská práce 2 z 11
     [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr 

   
6 EKOPROP1 Ekonomie pro politology ZK 4
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
6 INPOLEU1 Instituce a politiky EU ZK 5
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
   
         
Součet kreditů za povinné předměty: 140, na povinně volitelné připadá minimálně 40 kreditů.
         
    Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2013/2014    
Semestr Předmět Ukončení Kredity
1 ARABLAN1 Arabština 1 zZK 4
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
1 CENEUPO1 Central European Politics zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
1 DEREDOM1 Derechos humanos y democracia en América Latina zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
1 KJPAJAB2 Anglický jazyk (úroveň B2) z 3
     [K] seminář 12h za semestr, [P] seminář 2h týdně 

   
1 KJPFJAA1 Francouzský jazyk (úroveň A1) z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
1 KJPSJAA1 Španělský jazyk 1 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
1 PORTUJA1 Portugalský jazyk 1 z 3
     [P] seminář 2h týdně
 
   
1 POSYCZE1 Political System of the Czech Republic zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně
 
   
2 ANALYDA1 Analýza dat zZK 3
     [P] seminář 2h týdně
 
   
2 ARABLAN2 Arabština 2 zZK 4
     [P] přednáška 2h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 CFAS Český fašismus 1926 - 1939 z 2
     [P] seminář 2h týdně 

   
2 FILMPOL Film a politika z 3
     [P] seminář 2h týdně 
   
2 HIPODEC1 Historical and Political Development of Modern China ZK 6
     [P] přednáška 2h týdně 

   
2 HIPOPER1 Historia política y actual en el Perú ZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 KJPAJAP2 Anglický jazyk (úroveň B2+) z 4
     [K] seminář 12h za semestr, [P] seminář 2h týdně
 
   
2 KJPFJAA2 Francouzský jazyk (úroveň A2) z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
2 KJPSJAA2 Španělský jazyk 2 z 3
     [P] seminář 2h týdně 
   
2 MEXISOC1 Mexican Society zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 NOSOHNU1 Nová sociální hnutí zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 POLIMEX1 Politický systém Mexika zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 PORTUJA2 Portugalský jazyk 2 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
2 POSPELA1 Politická specifika Latinské Ameriky  zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 SOUCIPO1 Současná čínská politika zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
2 UCESPOL České političky 20. století z 2
     [K] řízené konzultace 6h za semestr, [P] přednáška 2h týdně 
   
2 Zurnapr1 Žurnalistika v praxi zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 ARCUPOL1 Arab History, Culture, and Politics zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 ENERGPO1 Energetická politika 1  zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 EPOLALA Política economica de América Latina zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 EREGHAN Etnicita a regionalismus v Ghaně zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 KJPFJAB1 Francouzský jazyk (úroveň B1) z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
3 KJPOLSC Political Science z 2
     [P] seminář 2h za semestr 

   
3 KJPSJAA3 Španělský jazyk 3 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
3 KONSPAF Konflikty a společnost v Africe zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
3 PORTUJA3 Portugalský jazyk 3 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
3 PREZAEX1 Přednášky zahraničních expertů z 3
     [P] přednáška 12h za semestr 

   
3 UPOSYAF Úvod do politických systémů zemí Afriky zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 DICOCEE1 Dissent in Communist Central Europe zZK 6
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 ENERGPO2 Energetická politika 2 zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 KJPFJAB2 Francouzský jazyk (úroveň B2) z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
4 KJPRESE Anglický jazyk - presentation z 2
     [P] seminář 2h týdně 

   
4 KJPSJAA4 Španělský jazyk 4 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
4 LATAMGE1 Guerilly v Latinské Americe zZK 3
     [P] přednáška 1h týdně, [P] seminář 1h týdně 

   
4 LATAMPO1 Latin American Politics ZK 6
     [Z] přednáška 1h týdně, [Z] seminář 1h týdně

 
   
4 PORTUJA4 Portugalský jazyk 4 z 3
     [P] seminář 2h týdně 

   
4 SPAFPOS1 Specifics of African Political Systems ZK 6

PROGRAM STUDIA - KOMBINOVANÁ FIRMA

    Povinné předměty pro akademický rok 2013/2014    
Semestr   Předmět Ukončení  Kredity
1 KCSPD1 Českosl. politické dějiny 1918-1945 z 5
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
1 KDEEVRO1 Dějiny Evropy 1789-1918 z 5
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
1 KJPAJAB2 Anglický jazyk (úroveň B2) z 3
    [K] seminář 12h za semestr, [P] seminář 2h týdně
 
   
1 KPOGE Politická geografie ZK 7
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
1 KPROS Politologický proseminář z 6
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
1 KUMVZ Úvod do mezinárodních vztahů ZK 7
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
1 KUPOL Úvod do politologie ZK 7
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
2 KCSPD2 Českosl. politické dějiny po r. 1945 ZK 5
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
2 KDEEVRO2 Dějiny Evropy po roce 1918 ZK 5
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
2 KJPAJAP2 Anglický jazyk (úroveň B2+) z 4
    [K] seminář 12h za semestr, [P] seminář 2h týdně
 
   
2 KMEVZT Mezinárodní vztahy ZK 8
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
2 KPMSS Politické myšlení starověku a středověku ZK 8
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
3 KNSPM Novověké a soudobé politické myšlení ZK 8
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
3 KPOLTE Politologické teorie ZK 8
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
3 KPSUZE1 Polit. systémy USA a západoevr. zemí 1 z 8
    [K] přednáška 12h za semestr

 
   
3 KSTRVOS1 Stranické a volební systémy 1 z 7
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
3 ZK-AJAP2 Zkouška z angličtiny (úroveň B2+) ZK 5
    [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] seminář 1h za semestr
 
   
4 KMEVY Metody výzkumu v politologii ZK 5
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
4 KPSUZE2 Polit. systémy USA a západoevr. zemí 2 zZK 8
    [K] přednáška 12h za semestr
 
   
4 KSTRVOS2 Stranické a volební systémy 2 zZK 7
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
4 KSVEPOL1 Světová politika ZK 7
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
5 BAKP1 Bakalářská práce 1 z 4
    [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr
 
   
5 KPSCR Politický systém ČR ZK 7
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
5 KPSSVE Polit. systémy zemí stř. a vých. Evropy ZK 8
    [K] přednáška 12h za semestr
 
   
5 KTEDEEV1 Teorie a dějiny evropské integrace ZK 5
    [K] přednáška 10h za semestr
 
   
6 BAKP2 Bakalářská práce 2 z 11
    [K] řízené konzultace 1h za semestr, [P] řízené konzultace 1h za semestr

 
   
6 KEKOPRO1 Ekonomie pro politology ZK 5
    [K] přednáška 6h za semestr
 
   
6 KINPOLE1 Instituce a politiky EU ZK 7
    [K] přednáška 10h za semestr