Filozofie a společenské vědy (Bc.)

Informace ke státním závěrečným zkouškám a bakalářským pracím.

Podmínky a průběh státní závěrečné zkoušky

Student, který splní podmínky uzavření studia, podá na studijní oddělení FF žádost o uzavření studia a přihlášku ke státním závěrečným zkouškám.

Státní závěrečné zkoušky jsou děleny na 3 okruhy: dějiny filozofie, soudobá filozofie a etika a společenské vědy. Z každého okruhu si student vylosuje jednu otázku, na kterou následně před komisí odpovídá. Na jednotlivou otázku z daného okruhu je 10 minut + na konci zkoušení je věnováno 5 minut povinné literatuře.

Okruhy státních závěrečných zkoušek ke stažení.

Seznam povinné literatury ke stažení.

Bakalářská práce

Postup přihlášení bakalářské práce

V předposledním ročníku studia si studenti zadávají téma závěrečné práce.

První možnost: návrh vlastního tématu (do 31. ledna)

1) Navrhněte si sami téma své kvalifikační práce – rozmyslete si její cíl, metody a zjistěte stav dosavadního zpracování v odborné literatuře.

2) Kontaktujete v předstihu vyučujícího, který by byl vhodným vedoucím práce vzhledem k jejímu tématu.

3) Poté, co se dohodnete s vedoucím práce na podobě jejího zadání, si ve STAGu v sekci Moje studium vyplňte údaje ke své závěrečné práci v záložce Kvalifikační práce. Nezbytnými údaji jsou:

  • akademický rok;
  • téma;
  • název anglicky;
  • vedoucí práce;
  • zásady pro vypracování (tj. zadání, o čem má práce pojednávat, jaký je cíl, jak má postupovat, jaké metody bude využívat apod., a to v rozsahu cca 10–20 řádků);
  • seznam doporučené literatury dle citační normy

4) Vyplněné zadání ze systému vytiskněte, podepište a zajistěte podpis vedoucího práce, a to nejpozději do 31. ledna. Následně odevzdejte zadání na sekretariát KFSV, kde jej vedoucí katedry schválí, popřípadě vrátí k doplnění či přepracování. Po schválení zadání vedoucím katedry je téma oficiálně přiřazeno studentovi a ten může začít se sepisováním své kvalifikační práce.

 

Druhá možnost: výběr z nabídky

Alternativní možností je vybrat si jedno z témat, jež ve STAGu nabízejí přímo vyučující. Jejich seznam naleznete v sekci Moje studium – záložka Témata VŠKP. Zde nastavíte patřičný filtr (např. pracoviště, vedoucí či název).

Termíny při výběru z nabízených témat jsou následující:

Vyučující vypisují témata prací během ledna.

Nejpozději do 20. března provedete prostřednictvím STAGu registraci k tématu (zájemce) a kontaktujete daného vyučujícího, prokonzultuje s ním téma, cíl a metody práce. Pokud se shodnete na jejím zpracování, nejpozději do 31. března vytisknete zadání, podepíšete jej a po podpisu vedoucího práce odevzdáte na sekretariát.

Uvedené termíny jsou závazné pro všechny studenty KFSV. Pravidla vypracování závěrečné práce podléhají výnosům příslušných fakult, jejichž jste studenty!

Na koho se obrátit s dotazem?

S jakýmikoliv dotazy ohledně administrace přihlášení se ke kvalifikační práci se obracejte na asistentku KFSV Zuzanu Sixtovou (zuzana.sixtova@uhk.cz).

 Odevzdání závěrečné práce

Závěrečná práce se nahrává do elektronického systému eVŠKP ve formátu PDF. Teprve poté můžete tištěné práce v knižní podobě v počtu 2 ks doručit osobně na sekretariát katedry, do rukou asistentky katedry (2. patro, místnost 22030) nebo zaslat doporučeně poštou, a to vždy do termínu odevzdání uvedeném v harmonogramu KFSV či v systému eVŠKP.

Pokud jde o barvu desek závěrečných prací, standardní je černá či tmavě modrá, ale může být i červená, zelená, bílá.

Elektronickou verzi práce odevzdávejte do systému eVŠKP: https://ris.uhk.cz/eVSKP/Default.aspx

Při nahrávání elektronické podoby práce do systému eVŠKP nezapomeňte uvést klíčová slova v českém i anglickém jazyce a stejně tak abstrakt práce vyplňte v obou jazycích.

Při vypracování práce postupujte dle výnosu příslušné fakulty, jejíž jste studentem.

V práci nezapomeňte uvést zadání práce, které si stáhnete ze stránky eVŠKP a vložíte do práce jako obrázek.

Níže je zobrazený print screen, jak vypadá eVŠKP, kde zadání práce naleznete:

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
harmonogram_terminu_kfsv_2019-20. 1. 21. 10. 2019 112,86 kB