Učitelství dějepisu pro SŠ/ZŠ (Mgr.)

bag-1868758_1920

Charakteristika oborů

Studijní obor pro SŠ: Učitelství pro střední školy - dějepis (7504T256)

Studijní program pro SŠ: Učitelství pro střední školy (N7504)

Studijní obor pro ZŠ: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (7503T066)

Studijní program pro ZŠ: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (N7503)

Standardní délka studia: 2 roky

Získaný titul: magistr (Mgr.)

Forma studia: prezenční

Profil absolventa

Absolvováním magisterského studia získá absolvent vedle znalostí odborných (prohloubená znalost problémů českých a obecných dějin) také metodické a metodologické znalosti potřebné k výkonu učitelského povolání. Absolvent získá též schopnost osvojovat si nové poznatky, které přináší historie, a rovněž kompetence pro analýzy historických jevů a základní hodnocení historických procesů. Dosažená kvalifikace umožní i práci v mimoškolních institucích – muzeích, archivech, v některých oborech státní správy, v cestovním ruchu apod. Cílem studia je nabytí metodických a odborných předpokladů pro učitelství dějepisu na základních či středních školách.


Přijímací zkouška

Uchazeči o studium absolvují ústní přijímací zkoušku formou motivační pohovoru. Cílem pohovoru je zjistit zájem o obor a předpoklady k jeho studiu. Přijímací zkouška bude hodnocena body.