Historie navazující (Mgr.)

literature-3324039_1920

Charakteristika oboru

Studijní obor: Historické vědy

Studijní program: Historie jednoobodová

Standardní délka studia: 2 roky

Získaný titul: Magistr (Mgr.)

Forma studia: prezenční

Profil absolventa

Flexibilně vzdělaný odborník, nacházející uplatnění v historických profesích v archivech, muzeích, v osvětové sféře, ale také jako pracovník ve státní správě a v samosprávě, v kulturních zařízeních a v oblasti turistického ruchu. V případě dodatečného doplnění o pedagogickou kvalifikaci jako pedagogický pracovník. Absolvent bude schopen se rychle orientovat ve svém oboru, kvalifikovaně zvládnout požadavky praxe a zaujmout svým širším přehledem o středoevropském kontextu národních i obecných dějin. Proto bude při studiu kladen důraz na poznání problematiky teorie historie, historiografie a důkladné seznámení se s vybranými problémy studia daného období v závislosti na vybrané specializaci. Absolvent s vynikajícími výsledky může pokračovat na FF UHK v doktorskému studiu; získá také možnost přihlásit se do doktorského studia v historických oborech na jiných humanitně orientovaných fakultách ČR.

Přijímací řízení

K přijímacímu řízení se může přihlásit absolvent oboru historie či příbuzných humanitních oborů na kterékoliv univerzitě v ČR, v širším plánu pak kterýkoliv držitel titulu Bc.

Uchazeči o studium absolvují ústní přijímací zkoušku, jejímž obsahem bude motivační pohovor, který se skládá z prezentace tématu budoucí diplomové práce (návrh koncepce práce, přehled o potřebných pramenech a literatuře, metody zpracování). Předpokládá se znalost literatury k budoucímu tématu diplomové práce. Přijímací zkouška bude bodově ohodnocena.