Uchazeč

uchazeč

Studijní obory Historického ústavu FF UHK

Historický ústav FF UHK nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia.  

Náš tradiční multidisciplinární bakalářský obor. Absolventi jsou mnohostranně připravení odborníci v oblasti historie, prezentace, muzeologie, kulturních dějin a mnoha dalších disciplín. V navazujícím studiu pak mohou své znalosti specializovat ve studijním programu Historie. Jde o jeden z nejúspěšnějších oborů Historického ústavu. Jsme rádi, že naši absolventi nemají mnoho problémů s nacházením práce v oboru: potkáte je v muzeích, galeriích, archivech, výzkumných, vědeckých i vzdělávacích institucích po celé zemi i v zahraničí.  

Inovovaný navazující magisterský studijní program Historie je určen zájemcům o odborný přístup k dějinám. Realizuje se v kombinované i prezenční formě studia. Připravuje všestranně vzdělané odborníky pro práci v historických vědách, kteří ovládají odbornou metodologii, dokáží přemýšlet v širokých národních, regionálních i mezinárodních kontextech. Program nabízí pestré spektrum volitelných předmětů, včetně výuky v anglickém jazyce na kurzech zahraničních hostujících profesorů. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve vědecké přípravě v doktorském studiu. 

Doktorský studijní program Historie je určen zájemcům o vědecký přístup k dějinám. Realizuje se v kombinované i prezenční formě studia. Doktorandi jsou školeni odborníky z FF UHK i jiných českých či zahraničních pracovišť ve vědecké metodologii, psaní a publikování odborných textů, podporujeme jejich konferenční, grantové a zahraniční aktivity. Naše absolventy doktorského studia najdete v Akademii věd ČR i po mnoha univerzitách v České republice i zahraničí. 

Studijní obor Central European Studies (ve studijním programu International Area Studie) je samoplátcovským navazujícím magisterským studijním programem, určeným především (ale nikoli pouze) zahraničním studentům. Vyučuje se v anglickém jazyce. Pojímá střední Evropu v širokém a multidisciplinárním kontextu historickém, politickém, společenském i geografickém. Absolventi jsou odborníky na veřejnou sféru, politiku a dějiny střední Evropy, uplatní se v diplomacii, státní správě, zájemci mohou využít široké nabídky doktorských studijních programů Filozofické fakulty UHK.

Dále zajišťujeme výuku pro učitelské obory Pedagogické fakulty UHK: 

Bakalářský studijní program pro budoucí učitele dějepisu. Realizuje se ve dvouoborových aprobacích, k dějepisu si uchazeči mohou zvolit širokou nabídku druhého oboru z oblasti humanitních, uměleckých i přírodovědných oborů. Po absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství dějepisu pro střední školy nebo 2. stupeň základních škol. 

Navazující magisterské studium učitelství dějepisu pro střední nebo základní školy (2. stupeň) je realizováno v celé řadě aprobací. Poskytuje plnou kvalifikaci pro výuku na střední nebo základní škole. Naši absolventi se nicméně uplatňují také ve vědě, PR, v muzejnictví, archivnictví, cestovním ruchu nebo státní správě. Absolventi se zájmem o vědeckou kvalifikaci mohou pokračovat v našem doktorském programu Historie. 

Pětileté magisterské studium učitelství dějepisu je realizováno v široké řadě druhých aprobací, poskytuje plnou kvalifikaci pro učitelské povolání. Naši absolventi se nicméně uplatňují také ve vědě, PR, v muzejnictví, archivnictví, cestovním ruchu nebo státní správě. Absolventi se zájmem o vědeckou kvalifikaci mohou pokračovat v našem doktorském programu Historie.

 Pro podrobnosti o oborech a přijímacích řízeních otevřete některou z podstránek.