Historie (Ph.D.)

literature-3324039_1920

Formy studia

Délka doktorského studia ve studijním oboru Historie studijního programu P7105 Historické vědy je stanovena rozhodnutím akreditační komise MŠMT, a to ve formě prezenční i kombinované na 4 roky. Tzn.: do čtyř let od zápisu ke studiu musí doktorand splnit veškeré studijní povinnosti vymezené individuálním studijním plánem a absolvovat státní doktorskou zkoušku. Disertační práce musí být dle Studijního a zkušebního řádu UHK obhájena do 7 let ode dne zápisu ke studiu.

Prezenční forma:

Po dobu 4 let je dotována stipendiem, jehož výše je stanovena platnými tarify MŠMT a vnitřními předpisy UHK.

Doktorand má vedle povinností stanovených individuálním studijním plánem ještě dílčí povinnosti ke školícímu pracovišti (přítomnost na pracovišti, účast na všech akcích pořádaných pracovištěm, od druhého roku studia výukové povinnosti apod.).

Kombinovaná forma:

Není dotována stipendiem. Vztah doktoranda ke školícímu pracovišti je volnější. Omezuje se na povinnosti stanovené individuálním studijním plánem a konzultace postupu při psaní disertační práce se školitelem. Ve výjimečných případech je doktorand zván rovněž na odborné akce pořádané školícím pracovištěm. Účast při nich mu může být doporučena, popřípadě jednorázově uložena ředitelem školícího pracoviště.

Struktura studia

Po celou dobu doktorského studia je doktorand ve svých postupech při výzkumu veden školitelem, kterým je zpravidla profesor nebo docent působící na školícím pracovišti, v odůvodněných případech může oborová rada schválit školitelem i odborného asistenta. Problémy související s výzkumem má možnost konzultovat rovněž s konzultantem, zpravidla jde o odborníka působícího mimo školící pracoviště.

O osobnosti školitele a konzultanta rozhoduje na návrh konkurzní komise a po schválení oborovou radou doktorského studia, děkan/děkanka  FF UHK.

Veškeré formální záležitosti doktorského studia a případné změny v nich řeší doktorand výhradně s tajemníkem/tajemnicí oborové doktorského studia, případně s příslušnou referentkou studijního oddělení FF UHK.

Povinnosti v doktorském studijním programu (stanoveny jsou individuálním studijním plánem). U většiny z nich si posluchač volí termín dle vlastního uvážení.

1) zkoušky z cizího jazyka: doktorand si volí dva jazyky (NJ, AJ, FJ, RJ), z nichž skládá ústní komisionální dílčí doktorské zkoušky. Podmínky pro její absolvování stanoví Centrum jazykové přípravy FF Univerzity Hradec Králové, popř. jiné pověřené pracoviště.

Součástí zkoušky je vždy ústní pohovor o tématu disertační práce a postupujícím výzkumu
a diskuse nad překladem původního cizojazyčného textu v rozsahu cca 200 stran.

2) zkouška z historiografie, filosofie dějin, teorie historické vědy a dějin filozofie: během studia doktorand absolvuje přednáškové bloky z historiografie, filosofie dějin, teorie historické a dějin filozofie, z nichž skládá ústní komisionální dílčí doktorskou zkoušku. Podmínky pro absolvování zkoušky jsou stanoveny výhradně vyučujícími uvedených disciplín.

3) praktická atestace z filosofie dějin a praktická atestace z teorie historické vědy: prokazuje doktorandovu schopnost historického myšlení. Je založena na interpretaci několika vybraných textů z filosofie dějin a teorie historické vědy, které posluchač předloží v písemné podobě a prezentuje na kolokviu před svými kolegy (celkem dvě písemné práce). Výběr textů zpravidla souvisí s tématem disertační práce, měl by být konzultován se školitelem.

4) specializační přednášky a kolokvia 1 - 3: konají se zpravidla 2 x za akademický rok, k jejich vedení jsou zváni historikové působící mimo UHK. Za celou dobu studia je doktorand povinen absolvovat 3 specializační přednášky spojené s kolokviem.

5) doktorské čtení: je realizováno doktorandem před zakončením doktorského studia v podobě samostatné přednášky, při níž jsou prezentovány výsledky dosavadního výzkumu před akademickými pracovníky FF UHK, posluchači doktorského i pregraduálního studia.

6) publikační aktivity: v doktorském studiu má doktorand povinnost publikovat odborné studie a účastnit se aktivně konferencí a kolokvií souvisejících s tématem jeho disertační práce, popř. vztahujících se k dobovému kontextu zkoumaného tématu. Za celou dobu studia je povinen publikovat 4 recenze, 4 odborné studie a realizovat 4 konferenční vystoupení.

7) specializační oborová zkouška: je zajišťována členy Historického ústavu FF UHK. V každém semestru absolvuje doktorand jeden přednáškový blok, jeden z oborů si zvolí pro ústní zkoušku. Podmínky pro absolvování zkoušky stanoví výhradně přednášející. Zkouška není komisionální.

8) zahraniční studijní pobyt: k jeho financování je možné využít programu Erasmus, popř. dalších stipendijní a grantových fondy. Doktorand absolvuje za dobu studia dva zahraničí pobyty, každý v délce minimálně 1 měsíce. U posluchačů v KF lze absolvovat kratší pobyty v celkovém součtu 2 x 1 měsíc.

9) podání přihlášky do projektové soutěže vyhlášené FF UHK: posluchač připraví minimálně 2 x za dobu studia návrh badatelského projektu pro interní grantovou soutěž vypsanou FF UHK.

10) výuková povinnost: součástí doktorského studia jsou i výukové praxe. Doktorand plní tuto praxi pod vedením svého školitele, nebo pověřeného pedagoga. Vyučuje 2 semináře související s dobovým kontextem tématu jeho disertační práce a připraví a odpřednáší 1 výběrovou přednášku vztahující se k tématu jeho disertace.

11) vedení bakalářských prací: doktorand vede během svého doktorského studia minimálně 2 bakalářské práce. Svůj postup musí konzultovat se školitelem nebo pověřeným pedagogem.

12) povinnost zakládat publikační výstupy do OBD: vztahuje se pouze na doktorandy v prezenční formě studia

13) státní doktorská zkouška z Historie: k jejímu absolvování má doktorand možnost přistoupit až po splnění všech povinností stanovených individuálním studijním plánem (dílčí zkoušky, publikační činnost, doktorské čtení apod.). V závislosti na časovém zařazení tématu disertační práce je státní doktorská zkouška zaměřena na jedno širší dobový kontext související s tématem disertační práce.

Dle Vnitřních předpisů UHK se jedna ze zadaných otázek obvykle vztahuje k tématu disertační práce.

14) doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce. Její úspěšné vykonání opravňuje k používání titulu Ph.D. za jménem.

Formální úprava disertační práce se řídí Vnitřními předpisy UHK, rektorskými výnosy popř. nařízeními děkana FF UHK.

Oborová rada

studijní obor Historie, studijní program P7 105 Historické vědy

Předseda:       

prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.  (Historický ústav FF UHK)

 Členové:          

prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. (Historický ústav FF UHK)

prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Ústav českých dějin FF UK)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (FF JU v Českých Budějovicích)

doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (Filozofická fakulta UK)

doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. (Historický ústav FF UHK)

Kontaktní osoba

k: doc. PhDr. Veronika Středová, Ph.D. (tajemnice oborové rady)
e: 
veronika.stredova@uhk.cz
t: (+420) 493 331 257
a: budova B, 2. patro

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Formulář - zpráva o činnosti doktoranda 17. 5. 2019 34 kB
Formulář - individuální studijní plán doktoranda 17. 5. 2019 58 kB