O ústavu

Historický ústav je pracovištěm FF UHK se specializací na výzkum a výuku historických věd a učitelství dějepisu.

Z naší historie

Historický ústav FF UHK nelze představit bez jeho vlastní historie. Původní historické pracoviště, přímý předchůdce dnešního Historického ústavu, vzniklo 1. dubna 1996. Tehdy došlo k transformaci původní historické katedry v Ústav historických věd Pedagogické fakulty Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Od roku 2000 jsme součástí Univerzity Hradec Králové, v roce 2005 byl náš ústav včleněn do Fakulty humanitních studií UHK, z níž byla vytvořena naše současná domovská Filozofická fakulta UHK.

Naše pracoviště dnes nabízí studium historie v odborné i pedagogické podobě jak v bakalářském, tak i magisterském a doktorském stupni studia. Mezi naše odborné specializace patří dějiny poděbradských Čech, military history a dějiny maskulinity, dějiny Československa a středoevropského prostoru ve 20. století, komunistický režim a problematika tzv. pražského jara roku 1968. Spolupracujeme s řadou akademických pracovišť v České republice i v zahraničí. Jsme akreditovaným pracovištěm pro rigorózní, habilitační a profesorské řízení.

Dosavadní ředitelé Historického ústavu FF UHK:
od r. 2013 - doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
19962012 - prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.

Studijní obory

Historický ústav FF UHK nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia.  

Náš tradiční multidisciplinární bakalářský obor. Absolventi jsou mnohostranně připravení odborníci v oblasti historie, prezentace, muzeologie, kulturních dějin a mnoha dalších disciplín. V navazujícím studiu pak mohou své znalosti specializovat ve studijním programu Historie. Jde o jeden z nejúspěšnějších oborů Historického ústavu. Jsme rádi, že naši absolventi nemají mnoho problémů s nacházením práce v oboru: potkáte je v muzeích, galeriích, archivech, výzkumných, vědeckých i vzdělávacích institucích po celé zemi i v zahraničí.  

Inovovaný navazující magisterský studijní program Historie je určen zájemcům o odborný přístup k dějinám. Realizuje se v kombinované i prezenční formě studia. Připravuje všestranně vzdělané odborníky pro práci v historických vědách, kteří ovládají odbornou metodologii, dokáží přemýšlet v širokých národních, regionálních i mezinárodních kontextech. Program nabízí pestré spektrum volitelných předmětů, včetně výuky v anglickém jazyce na kurzech zahraničních hostujících profesorů. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve vědecké přípravě v doktorském studiu. 

Doktorský studijní program Historie je určen zájemcům o vědecký přístup k dějinám. Realizuje se v kombinované i prezenční formě studia. Doktorandi jsou školeni odborníky z FF UHK i jiných českých či zahraničních pracovišť ve vědecké metodologii, psaní a publikování odborných textů, podporujeme jejich konferenční, grantové a zahraniční aktivity. Naše absolventy doktorského studia najdete v Akademii věd ČR i po mnoha univerzitách v České republice i zahraničí. 

Studijní obor Central European Studies (ve studijním programu International Area Studie) je samoplátcovským navazujícím magisterským studijním programem, určeným především (ale nikoli pouze) zahraničním studentům. Vyučuje se v anglickém jazyce. Pojímá střední Evropu v širokém a multidisciplinárním kontextu historickém, politickém, společenském i geografickém. Absolventi jsou odborníky na veřejnou sféru, politiku a dějiny střední Evropy, uplatní se v diplomacii, státní správě, zájemci mohou využít široké nabídky doktorských studijních programů Filozofické fakulty UHK.

Dále zajišťujeme výuku pro učitelské obory Pedagogické fakulty UHK: 

Bakalářský studijní program pro budoucí učitele dějepisu. Realizuje se ve dvouoborových aprobacích, k dějepisu si uchazeči mohou zvolit širokou nabídku druhého oboru z oblasti humanitních, uměleckých i přírodovědných oborů. Po absolvování je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství dějepisu pro střední školy nebo 2. stupeň základních škol. 

Navazující magisterské studium učitelství dějepisu pro střední nebo základní školy (2. stupeň) je realizováno v celé řadě aprobací. Poskytuje plnou kvalifikaci pro výuku na střední nebo základní škole. Naši absolventi se nicméně uplatňují také ve vědě, PR, v muzejnictví, archivnictví, cestovním ruchu nebo státní správě. Absolventi se zájmem o vědeckou kvalifikaci mohou pokračovat v našem doktorském programu Historie. 

Pětileté magisterské studium učitelství dějepisu je realizováno v široké řadě druhých aprobací, poskytuje plnou kvalifikaci pro učitelské povolání. Naši absolventi se nicméně uplatňují také ve vědě, PR, v muzejnictví, archivnictví, cestovním ruchu nebo státní správě. Absolventi se zájmem o vědeckou kvalifikaci mohou pokračovat v našem doktorském programu Historie.

 Naše pedagogy také potkávají studenti oborů Historické vědy (KPVHA FF UHK), Politologie (PK FF UHK), Archivnictví (KPVHA FF UHK) či Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (KFSV FF UHK), pro něž vyučujeme celou řadu kurzů.