Marketingové strategie

Otázky k tématu

1. Jakou marketingovou strategii používá většina leteckých společností?
2. Jak byste postupovali při vytváření marketingové strategie specializované cestovní kanceláře?
3. Charakterizujte marketingovou strategii nízkonákladových leteckých společností. Jaký segment
    zákazníků oslovuje?
4. Jaká mohou být východiska pro marketingovou strategii v cestovním ruchu?
5. Jaké jsou typické součásti marketingových strategií v cestovním ruchu?
6. Srovnejte pojetí mikroprostředí a makropostředí podle Kotlera a Horákové (Kotler 2000,
    Horáková 2003).
7. Jaké obecné (marketingový mix) a konkrétní (dílčí přístupy typické pro CR - např. zdůrazňování
    různých aspektů kvality služeb u leteckých společností) nástroje jsou obvykle využívány v CR?
8. Jak je vytvářena marketingová strategie - co je podkladem pro její formulování a realizaci?
9. Proč se v moderním marketingu zdůrazňuje také marketingová strategie vůči zaměstnancům a
    dodavatelům firmy? Uveďte příklady nejen z oblasti CR.

Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Studijní materiály
10. 2. 2015 
Seminární práce
10. 2. 2015 
Přednášky
10. 2. 2015 
Klíčové slovoVysvětlení
Klíčové slovoVysvětlení
8P marketingu cestovního ruchu(angl. 8P tourism marketing) = koncepce, jejímž autorem je Morrison a která rozšiřuje tradiční pojetí součástí (prvků) marketingového mixu (Product, Price, Promotion, Place - produkt, cena, propagace a způsob distribuce, relativně často jsou tyto součásti marketingového mixu označovány jako marketingové nástroje) o další čtyři součásti, které vycházejí ze specifik odvětví cestovního ruchu - People, Partnership, Packaging, Programming (lidé, spolupráce, vytváření "balíků" služeb, programování nabídky). Vzhledem k tomu, že význam IT v marketingu cestovního ruchu neustále roste (nové IT a jejich cenová, uživatelská a celosvětová dostupnost, změny ve společnosti) a IT úzce souvisí (prolíná se, výrazná synergie) s dalšími složkami marketingového mixu (zejména způsobem distribuce, propagace, programování nabídky, vytváření "balíků" služeb), je vhodné rozšířit pojetí Morrisona o další součást - informační technologii na pojetí 8P + IT marketingového mixu cestovního ruchu.
cenová diferenciace(angl. price differentiation) = tvorba cenové škály určitého produktu CR v závislosti na typu segmentu či sezóně (vysvětleno zúženě pro CR, platí i obecně). Tentýž produkt CR se nabízí za různou cenu danou především cenovou flexibilitou poptávajícího, počtem klientů společně cestujících, ekonomickou aktivitou (koupěschopností) klientů (např. junioři, senioři), způsobem a rychlostí platby klientů i odlišnou denní dobou či ročním obdobím (sezónou), ve kterém je služba poskytována. Příklady: prodej letenek za různou cenu obchodním cestujícím nebo turistům (v rámci zájezdů pořádaných touroperátorem), zvláštní zlevněné letenky, nabídka ubytování v hotelech za různou cenu. Využití zvýhodněné ceny je zpravidla doprovázeno omezeními (věkové, počet členů cestující skupiny, minimální- maximální délka pobytu, stornovací poplatky, pevný termín čerpání služby atd.
destinační managementangl. destination management = soubor technik, nástrojů a opatření používaných pří koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty CR, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informační a rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti CR, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru CR i podpora vzniku profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí. Viz též hostitelská komunita, služby v destinaci, společnost destinačního managementu.
franšízing(angl. franchising) = forma podnikání, kdy podnikatel koupí franšízovou licenci od franšízové společnosti a stává se tak jejím partnerem, podnikajícím pod jejím jménem na trhu již zavedeném a může využívat všech výhod, které tato společnost v souvislosti s podnikáním poskytuje (např. školení, spolupráci v marketingu CR, finanční a investiční pomoc atd.). V oboru pohostinství se jedná o jeden ze způsobů tvorby hotelových řetězců či řetězců provozoven fast food, restauračních řetězců. Termín pochází z francouzského franchise.
frequent flyerangl. viz programy frequent flyer
hotelový management(angl. hotel management) = vzájemně propojený soustavný proces stanovení strategie, plánování, organizování, rozhodování, interního i externího komunikování, kontroly a motivování lidských zdrojů, spolupráce s dodavateli, užití a rozvoje zdrojů pro dosažení strategických, střednědobých i operativních cílů hotelu.
hotelový průmysl(angl. hotel industry, hotel and catering industry; amer. lodging industry - širší pojetí, které zahrnuje také penzióny) = označení pro vybrané větší firmy, které za úplatu poskytují současně ubytování a stravování, a pro další služby jimi poskytované - hotely a motely. Někdy jsou zahrnována i další ubytovací zařízení - penzióny aj., případně i přímí dodavatelé hotelů nebo další navazující služby (půjčování aut, kongresová centra apod.).
hotelový řetězec(angl. hotel chain) = hotely vzájemně propojené různou úrovní spolupráce, typu poskytovaných služeb a vlastnických vztahů - typicky výcvik zaměstnanců, propagace, vybavení hotelů, společný informačně-rezervační systém, marketing atd. V rámci hotelového řetězce mohou být nabízeny služby, zaměřené na segmenty zákazníků a realizované specializací hotelů v rámci řetězce. Hotelové řetězce vznikají čtyřmi základními způsoby - na základě manažerské smlouvy (dosazením manažera do zařízení, která nejsou ve vlastnictví), franšízingem, nákupem hotelů, vytvoření řetězce na základě dohody. Největším hotelovým řetězcem na území ČR je Orea hotels. Největšími hotelovými řetězci ve světě v pořadí podle počtu pokojů (stav březen 2000) jsou Cendant Corp. (www.cendant.com), Bass Hotels and Resorts (www.bass.com/), Choice Hotels International (www.hotelchoice.com, pro ČR www.choicehotels.cz), Marriott International (hotelové značky Coutyard, Marriott, Ramada, Ritz-Carlton, Renaissance aj. - www.marriott.co
marketingové nástrojeangl. demarketing = marketing zaměřený na snížení poptávky po produktu. V cestovním ruchu může být využit mimo jiné pro snížení poptávky po destinacích, kde byla překročena únosná kapacita území (např. redukce/vypuštění informací o dané destinaci z propagačního, mapového nebo jiného materiálu, přehnané zdůrazňování problémů v destinaci – např. velký počet návštěvníků, způsob značení v terénu – dostupnost atraktivit, informační toky v TIC). Příklady: cesta Lyke Wake ve Velké Británii je vypuštěna z topografických map; v oficiálních průvodcích není zmiňováno místo Lacock, které do vypuštění zmínky o něm navštěvovalo 500 000 návštěvníků ročně. Viz též marketingový výzkum, marketingové nástroje, marketingová komunikace, marketingová strategie, marketingový mix.
marketingový mix(angl. marketing mix) = všechny kontrolovatelné faktory, které byly vybrány, aby uspokojily potřeby zákazníka, resp. vhodná kombinace součástí marketingového mixu, sestavená pro prosazení marketingového cíle a využívaná jako součást marketingové strategie. Mezi součásti marketingového mixu jsou běžně zařazovány produkt, cena, způsob distribuce a propagace (4P, Product, People, Place, Promotion), pojetí je obecně rozšiřováno na 7P (navíc lidé - People, prezentace - Presentation, proces - Process). Pro cestovní ruch je marketingový mix rozšířen na 8P (Morrison), resp. 8P + IT (viz 8P marketingu CR). Součásti marketingového mixu mohou být dále děleny - kombinace prostředků marketingové komunikace je označována jako propagační mix (angl. promotional mix), kombinace produktů firmy se označuje jako (angl. product mix), kombinace distribučních kanálů jako distribuční mix (angl. distribution mix).
nabídka cestovního ruchu(angl. tourism supply = maximální množství produktu CR na trhu CR, které má určitý subjekt (nebo souhrn subjektů - agregovaná nabídka) v úmyslu prodat za danou cenu. Funkce nabídky - za jinak stejných podmínek (tedy vyloučí - li se mimocenové, níže uvedené faktory) vyjadřuje poměr mezi maximálním množstvím produktu CR, které subjekt CR hodlá prodat, a jeho cenou. Objem nabídky závisí, kromě ceny nabízeného produktu CR, také na cílech subjektu CR (maximalizace zisku nebo podílu na trhu, stabilizace pozice, konkurenční boj atd.), technologické úrovni, cenové hladině v zemi (míra inflace), na politice prostorově či tematicky blízké konkurence, na ceně výrobních faktorů (cena pozemků, pracovní síly, kapitálu - výše úroků z úvěrů).
programy častých uživatelů(angl. frequent user programmes, loaylty schemes) = propagační nabídky různých výhod pro zákazníky, kteří opakovaně využívají služby dopravců, hotelů, cestovních kanceláří, půjčoven aut - sleva ceny za službu, služba zdarma nebo jiné výhody. Programy jsou vytvářeny jednou společností, společností ve spolupráci s hotelovými řetězci, několika různými společnostmi (letecké společnosti + hotelové řetězce (hotely) + půjčovny aut). Nejčastěji poskytují programy častých uživatelů letecké společnosti, hotelové řetězce, půjčovny aut a cestovní kanceláře. Zákazníci, kteří opakovaně využívají služeb hotelových řetězců nebo významných hotelů, mohou využívat ucelené nabídky výhod pro zákazníky v rámci programů častých uživatelů v hotelech (angl. hotel frequent user programmes). Lze rozlišit dva základní typy programů - vlastní programy hotelů a hotelových řetězců, a propojení hotelů a hotelových řetězců na programy frequent flyer. Partnery pro vlastní programy hotelů a hotelových řetězců jsou další
resortobor působnosti
vertikální integrace(též funkční integrace; angl. vertical integration) = 1. užší význam: spojení dvou nebo více firem na sebe navazujících v procesu výroby, poskytování služeb nebo distribuce - jednotlivé fáze produkce (poskytování služeb) jsou integrovány do jedné firmy (výhodou je spojení různých činností; angl. economy of scope). V cestovním ruchu např. poskytování komplexních služeb ve středisku CR nebo v hotelovém komplexu, který spadá pod jednotné řízení; 2. širší význam: spolupráce mezi sektory (odvětvími), které se nacházejí v určitém prostoru (na určitém území). Vertikální integrace je typická pro cestovní ruch.
1
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
VAN-umela-atrakce-zabavni-centrum VAN-vodaci
VAN-vratenska-rozhledna-vyhled VAN-vysoke-tatry-louka
VAN-vysoke-tatry-pleso VAN-zamek
VAN-zamek17 VAN-cyklisti19
VAN-hrad4 VAN-kongresove-centrum03

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 25.6.2015 9:0