Co Vás zajímá?
Chceš jít na Ústav sociální práce? Deadline přihlášek je 31. března.
Studijní výjezdy do zahraničí!
Hurá do světa!
Studentský ples UHK 2019
Pořiď si FFree index FF UHK
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce

Řešené projekty

 

Logolink ESF


Název projektu: Inovace studijních programů sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce (INOSOC - CZ.1.07/2.2.00/28.0127)
Termín: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2014
Anotace projektu
Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové (dále ÚSP) garantuje a zajišťuje výuku celkem osmi prezenčních i kombinovaných bakalářských a magisterských studijních oborů. V rámci tohoto projektu dojde k inovaci těchto programů. Inovovat bude ÚSP a další spolupracující pracoviště z celé UHK - jedná se o systémový projekt UHK, nadřazený jednomu pracovišti. Ačkoliv je v rámci ÚSP kladen velký důraz na modernizaci didaktických prostředků a metod, je v současné době v mnoha ohledech výuka na ÚSP zastaralá, co se týká metod prostředků výuky i náplně jednotlivých předmětů. Hlavního cíle projektu - inovaci systému studijních oborů na ÚSP chceme dosáhnout především přípravou nových studijních materiálů a podkladů reflektující stávající změny a nové poznatky v kontextu tuzemských komerčních i zahraničních zkušeností. Tyto studijní materiály a podklady bude možné využít v rámci modulární výuky i pro jiná studia na UHK. V rámci projektu bude podpořena internacionalizace a diverzifikace studia.
www: http://inosoc.usp-uhk.cz/


Název projektu: Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu pro studium současné rodiny na UHK (RODINA-UHK - CZ.1.07/2.3.00/20.0209)
Termín: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Anotace projektu
Cílem projektu je rozšíření, rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko výzkumného týmu na UHK, který je zaměřen především na studium současné rodiny. Tento rozvoj bude podpořen přizváním zahraničního excelentního vědce, který má velké zkušenosti s mezinárodní spoluprací v oblasti výzkumu a vývoje (dále VaV), řízením týmů a publikační činností v zahraničí. Další podpora bude spočívat v navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními i tuzemskými pracovišti v oblasti VaV. Součástí projektu budou jako dílčí aktivity též vzdělávání vědeckého týmu v problematice, která se přímo dotýká rozvoje specifických znalostí a dovedností členů vědeckého týmu v oblasti VaV. K podpoře vědecké činnosti a navázání mezinárodní a tuzemské spolupráce v oblasti VaV budou též sloužit stáže vědeckých pracovníků a studentů magisterského studia (kteří se podílejí na vědecké činnosti) UHK na spolupracujících pracovištích a nákup potřebného vybavení nutného k rozšíření a zintenzivnění vědecké činnosti.
www: https://rodina.uhk.cz/cs

 

Název projektu: Věda na dosah ruky (VeNaDo - CZ.1.07/2.3.00/45.0014)
Termín: 3. 3. 2014 - 30. 6. 2015
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, zejména v oblastech komunikace, popularizace a propagace s důrazem na propojení vědecko-výzkumné sféry v oblasti přírodních a technických věd a pedagogických pracovišť (ZŠ, SŠ a VOŠ). Protože si je Univerzita Hradec Králové vědoma velkého významu aktivní spolupráce vědeckých pracovišť a vzdělávacích institucí na regionální i nadregionální úrovni, je v rámci projektu vytvářena a rozvíjena funkční síť spolupracujících škol. V rámci této sítě je posilován význam výměny zkušeností při přípravě metodických materiálů pro inovaci badatelsky orientované výuky cílových skupin spolu s podporou zavádění cizích jazyků a popularizace VaV činnosti pro zvýšení atraktivnosti přírodních a technických oborů. Projekt tímto reaguje na negativní vývoj poptávky po studiu přírodovědných oborů mezi žáky ZŠ, SŠ a VOŠ. Uplatněním ICT prvků a distančních forem zpřístupňuje poznatky z oblasti VaV neomezenému množství potencionálních zájemců.
www: http://venado.usp-uhk.cz/

Název projektu: Velká technika pro malé kutily (Malí kutilové - CZ.1.07/1.3.00/48.0054)
Termín: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
Anotace projektu
Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a v oblasti lektorských a mentorských dovedností. Tohoto cíle bude dosaženo:
- prostřednictvím komplexního prezenčního studia a samostudia pod metodickým vedením odborníků (v rozsahu 72 hod.);
- prostřednictvím jednodenních vzdělávacích kurzů (realizace 9 typů kurzů);
- prostřednictvím zahraničních stáží v MŠ, kde budou mít účastníci možnost seznámit se s praxí předškolního vzdělávání ve třech vybraných zemích.
Na realizaci vzdělávacích aktivit se bude podílet žadatel projektu UHK a partner projektu Školské zařízení pro DVPP KHK.
V rámci projektu bude podpořeno 504 osob z cílové skupiny. Pro účely vzdělávacích kurzů budou vytvořeny metodické materiály, které budou v průběhu realizace kurzů doplněny o foto či video dokumentací metodických postupů.


 

Projekty Specifického výzkumu - rok 2014
Název projektu: Sociální a právní konsekvence asistované lidské reprodukce, úvahy de lege ferenda
Hlavní řešitel: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.


Název projektu: Sběr výzkumných dat v terénu pomocí mobilních zařízení
Hlavní řešitel: PaedDr. Karel Myška, Ph.D.


Název projektu: Vliv reformy správy nepojistných dávek sociálního zabezpečení na rozvoj sociální práce vykonávané na úřadech práce
Hlavní řešitel: Mgr. Jan Hloušek


Název projektu: Cesty realizace „kritické sociální práce“ v České republice a jejich překážky
Hlavní řešitelka: Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

 


 

Naposledy upraveno: Myška Karel, 21.5.2015 16:56