Co Vás zajímá?
Jižní Korea Sangmyung University - výměnný pobyt
Budova E - sídlo Ústavu sociální práce
Akreditovaný kurz MPSV "Jednání s klientem v obtížných situacích"
Zajímavé přednášky na ÚSP

Vypsaná témata závěrečných kvalifikačních prací

Nabízená témata závěrečných prací na ÚSP UHK


Jedná se o rámcovou nabídku témat jednotlivých vyučujících za účelem seznámení studentů s jejich oborovou a odbornou profilací. 

Na základě těchto témat se student domluví s daným vyučujícím na konkrétním obsahu a názvu závěrečné práce a následně provede student sám vložení podkladu pro zpracování závěrečné práce do studijního informačního systému STAG na záložce moje studium - zadání podkladu pro závěrečnou práci.
Pro případná konkrétně vypsaná témata je nezbytné vstoupit do systému STAG, sekce moje studium - výběr kvalifikační práce.


Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Možnosti výkonu sociální práce na oddělení nepojistných dávek úřadu práce
 • Uplatnitelnost absolventů oborů sociální práce ÚSP UHK na trhu práce
 • McDonaldizace v sociálních službách
 • McDonaldizace poskytování nepojistných dávek sociálního zabezpečení
 • Veřejná služba jako nástroj pomoci osobám v hmotné nouzi
 • Adekvátnost dávek státní sociální podpory v kontextu naplňování rodinné politiky státu
 • Domov a jeho význam pro sociální začleňování
 • Komunita a její význam pro sociální začleňování
 • Dobrovolnictví jako nástroj aktivizace občanů

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Insitucionální a finanční udržitelnost projektů v nepodnikatelském sektoru
 • Historie sociální práce/péče na Královéhradecku
 • Vliv čerpání fondů EU na organizační kulturu v nepodnikatelském sektoru
 • Vliv globalizace na podobu sociální práce v ČR
 • Bezdomovectví jako cena za ekonomický růst


Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Specifika práce s romskými ženami (možno zvolit jedno z pojetí: analýza potřeb, evaluace praxe, tvorba metodik).
 • Analýza diskursu sociální práce se stejnopohlavními rodiči (možno zvolit jedno z pojetí: analýza dokumentů odborné literatury české sociální práce, kvalitativní interview s klienty či sociálními pracovnicemi, kvantitativní výzkum – dotazníkové šetření mezi sociálními pracovníky).
 
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Implementace „kritické sociální práce“ do praxe české sociální práce (možno zvolit jedno z pojetí: hledání a analýza dobré praxe, její možnosti rozvoje, bariéry a omezení).
 • Analýza procesu vytváření návrhu zákona o sociálních pracovnících (analýza dokumentů k zákonu, reflexe vlivu různých pojetí sociální práce na tvorbu návrhu).
 • Konkurence mezi organizacemi sociální práce a její dopady na práci s klienty (kvalitativní výzkum postavený na kvalitativních interview).
 • Politické tlaky na realizaci sociální práce v organizacích a jejich dopady na práci s klienty (kvalitativní výzkum postavený na kvalitativních interview).


Mgr. Miroslav Kappl, Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Komunitní práce
 • Přístupy (teorie) sociální práce v práci s různými typy klientů
 • Komunitní práce v klubech pro mládež (NZDM, free kluby, salesiánská střediska pro mládež)
 • Neformální výchova k občanství v klubech pro mládež
 • Sociální práce s příslušníky minorit
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Sociální práce a spiritualita
 • Komunitní práce
 • Neformální výchova k občanství v klubech pro mládež


PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Ohrožení dítě (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Domácí násilí (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Oběti trestných činů (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Alternativní tresty (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Restorativní justice (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Ohrožení dítě (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Domácí násilí (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Oběti trestných činů (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Alternativní tresty (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)
 • Restorativní justice (různé aspekty tématu ve vztahu k sociální práci)


PaedDr. Karel Myška, Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Senioři a informační a komunikační technologie
 • Sociální sítě a internet a jejich využití v sociální práci
 • Opensource software ve veřejné správě
 
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Senioři a informační a komunikační technologie
 • Sociální sítě a internet a jejich využití v sociální práci
 • Opensource software ve veřejné správě


PhDr. Martin Smutek, Ph.D.

Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Krize sociálního státu dneška (ve vybrané oblasti sociální politiky), soudobé reakce na krizi.
 • Uplatňování základních principů sociální politiky v její vybrané oblasti a proměny jejich uplatňování v soudobé společnosti.
 • Reforma terciárního školství v soudobé České republice.
 • Význam a pojetí oborového terciárního vzdělávání v soudobé české společnosti.
 • Politika zaměstnanosti, Evropská strategie zaměstnanosti a otevřená metoda koordinace, odraz zásad dlouhodobých strategií na lokálním trhu práce.
 • Aktivní opatření na trhu práce ve vybrané lokalitě, jejich adekvátnost situaci v lokalitě, celkové hodnocení efektivity, srovnání nástrojů a jejich reálné využití.
 • Evaluace vybraného programu v oblasti trhu práce, návrhy a doporučení formulace cílů do budoucna, souvislost s celospolečenským vývojem.
 • Možnosti uplatnění matek s dětmi na trhu práce v souvislosti s profesní kariérou – nové sociální riziko, přístupy a nástroje ve vybrané lokalitě, příležitosti a bariéry pro matky s dětmi.
 • Příležitosti a bariéry začlenění osob v předdůchodovém věku na trhu práce, souvislosti s důchodovým zabezpečením.
 • Uplatnění absolventů na trhu práce, možnosti a bariéry ve vybrané lokalitě.
 • Možnosti práce v zahraničí, příležitosti a bariéry.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost ve vybrané lokalitě a přístupy k jejímu řešení.
 • Proces standardizace sociálních služeb a jejich úskalí.
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • „Nová sociální rizika“ v souvislosti s vývojem postindustriální (vzdělanostní) společnosti, identifikace příčin a možnosti řešení do budoucna.
 • Tržní prostředí v České republice, individualizace společnosti a možnosti uplatnění sociální práce v tomto prostředí.
 • Modernizace sociálního státu, identifikace trendů (rekalibrace, rekomodifikace...) v soudobých sociálních státech dneška. Empirické doložení formou sekundární analýzy dostupných dat.
 • Srovnání určité oblasti sociální politiky ve vybraných zemích EU, příčiny odlišností, odhad možností budoucího vývoje.
 • Flexibilizace práce a flexibilizace rodiny, hledání vzájemných souvislostí a empirické doložení formou sekundární analýzy dostupných dat.
 • Organizační kultura poskytovatelů sociálních služeb, definice a faktory ovlivňující organizační kulturu, vliv na potenciál organizace do budoucna.
 • Tvorba a realizace projektů sociálních služeb na lokální úrovni, role jednotlivých aktérů a hlavní překážky rozvoje.
 • „Politický cyklus“ vybraného sociálního programu, otázky tvorby, realizace a vyhodnocení efektů.
 • Analýza procesu tvorby a realizace vybrané politiky (policy), identifikace aktérů v horizontální i vertikální rovině politického procesu.
 • Proces implementace vybraného sociálního programu, identifikace jeho aktérů (implementační struktura), identifikace bariér úspěšné implementace.
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (proměny solidarity mezi generacemi).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (proměny struktury výdajů rodin na služby – vzdělávací, zdravotní, sociální...).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (dostupnost služeb pro rodiče dětí do 3 let věku).
 • Pozdně-moderní rodina a její proměny (sladění práce na pracovním trhu a výchovy dětí v rodině u rodičů dětí mladších 3 let, postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání matek malých dětí).
 • Rizika procesu standardizace sociálních služeb.


Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Bc.
Sociální práce s rodinou
Využití mediace v kontextu sociální práce
Výkon sociální práce v kontextu OSPOD
Trendy v náhradní rodinné péči
Sanace rodiny
Sociální práce s handicapovanými

Mgr.
Možnosti využití rodinné mediace
Možnosti mediace v trestně-právní oblasti
Výkon sociální práce v kontextu OSPOD
Trendy v náhradní rodinné péči


JUDr. Olga Sovová,  Ph.D.
 
 
 
Témata bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce):
 • Právní postavení dítěte
 • Veřejné opatrovnictví
 • Veřejná a státní služba
 • Právní postavení cizinců v České republice
 • Individální téma
 

Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • Veřejné a soukromé opatrovnictví
 • Kolizní normy  a jejich dopad na právo na nerušený rodinný život
 • Soudní přezkum rozhodování správních orgánů v oblasti   sociálních práv
 • Individuální téma

Doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.


Tématické okruhy bakalářských prací (obor Sociální práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, Sociální a charitativní práce): student si vybere tematický okruh a s vedoucím BP domluví podrobnou náplň práce  (anotace) a název.
 • Stres, syndrom vyhoření u sociálních pracovníků, prevence
 • Péče o nevyléčitelně nemocné, umírání a smrt
 • Úloha sociálního pracovníka v péči o pacienty s chronickým onemocněním (diabetes mellitus, roztroušená skleróza, apod.)


Témata (magisterských) diplomových prací (obor Sociální práce):
 • (příklad) „Nová sociální rizika“ v souvislosti s vývojem postindustriální (vzdělanostní) společnosti, identifikace příčin a možnosti řešení do budoucna.

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
 
 
 1. Magisterské (mohou být i jako bakalářské)
 
Asistovaná sebevražda a euthanasie – úvahy de lege ferenda
 
Úroveň právního vědomí sociálního pracovníka
 
Právní problémy asistované lidské reprodukce z hlediska de lege ferenda
 
Judikatura ESLP ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi
 
Vliv obsahu  časopisu Nový prostor na vytváření povědomí o životní situaci sociálně vyloučených osob (skupin)
 
Idea a praxe baby boxu z hlediska práva EU a judikatury ESLP
 
 1. Bakalářské
 
Privilegované skutkové podstaty vraždy z pohledu de lege lata a de lege ferenda
 
Rodina, manželství, registrované partnerství a nesezdané soužití z pohledu práva
 
Právní úprava vyživovací povinnosti a její vymahatelnost
 
Nejlepší zájem dítěte v judikatuře českých soudů a ESLP
 
Základní principy dědického práva a České republice a jejich porovnání s vybraným státem EU (vybranými státy EU)
 
Drobná kriminalita páchaná bezdomovci
 
Přínos prodeje časopisu Nový prostor pro řešení životní situace prodejce
 
25 let Úmluvy o právech dítěte a její vliv na vytváření postavení a ochrany dětí v České republice
 

Naposledy upraveno: Smutek Martin 2, 4.3.2016 16:48