Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Výtah z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací

Výsledky s bodovým hodnocením

Jedná se o takové výsledky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodiky a kterými jsou:
 • článek v odborném periodiku (dle číselníku IS VaVaI se jedná o druh výsledku J) s vnitřním členěním:
  • Jimp - článek v impaktovaném časopise WoS,
  • Jneimp - článek v recenzovaném časopise ve světově uznávané databázi (ERIH A, ERIH B, ERIH C, SCOPUS),
  • Jrec - článek v českém recenzovaném časopise,
 • odborná kniha (druh výsledku B) nebo kapitola v odborné knize (druh výsledku C),
 • článek ve sborníku (druh výsledku D),1  
 • patent (druh výsledku P),
 • užitný nebo průmyslový vzor (druh výsledku F),
 • poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (druh výsledku Z),2
 • prototyp, funkční vzorek (druh výsledku G),
 • poskytovatelem realizovaný výsledek (druh výsledku H),
 • specializovaná mapa, certifikované metodiky a postupy (druh výsledku N),
 • software (druh výsledku R),
 • výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu (druh výsledku V).3
 

1 Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science  & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters (New York, USA).
2Do roku 2006 byla sledována kategorie druhu výsledku T, která je od roku 2007 sledována odděleně jako druh výsledku Z a S. Od roku 2009 druh výsledku S není sledován a je rozdělen na druhy G, H, L, N aR. Druh výsledku L je od roku 2010 zařazen do druhu výsledku N.
3Např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků

 
Druh výsledku
I – obory
NRRE4
II –
ostatní obory
Jimp
 
článek v impaktovaném časopise5
10 až 3056
článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature,
Science)7
500
Jneimp
 
článek
v recenzovaném
časopise
světově
uznávané
databáze8
SCOPUS
12
ERIH
A
30
12
B
20
11
C
10
10
Jrec
 
článek v českém
recenzovaném
časopise
seznam recenzovaných
periodik9
10
4
B
odborná kniha
 
světový jazyk
 
angličtina, čínština,
francouzština,
němčina, ruština a
španělština
40
40
ostatní jazyky
20
D
článek ve sborníku10
8
P
patent
„evropský“ patent (EPO), patent USA  (USPTO) a Japonska
500
český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy
200
 
ostatní patenty11
40
Z
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
100
F
 
užitný vzor12
40
průmyslový vzor
40
G
prototyp, funkční vzorek
40
H
poskytovatelem realizované výsledky
40
N
certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem
40
 
R
software
40
V
 
výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím
utajované informace13
50


4  NRRE zahrnuje obory (dle číselníku IS VaVaI: AA – Filosofie a náboženství, AB -Dějiny, AC – Archeologie, antropologie a etnologie, AD – Politologie a politické vědy, AE – Řízení, správa a administrativa, AG – právní vědy, AI – Jazykověda, AJ – Písemnictví, masmedia a audiovize, AL – Umění, architektura a kulturní dědictví, AM – Pedagogika a školství).
5 Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Ractions (CCR-EXPANDED) – 1986 – prezent.
6 Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor, kde: Faktor = (1 -N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované pořadí časopisu, N = (P -1) / (Pmax -1)
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF . Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report. V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.
7 Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
8 Světově uznávanou databází jsou databáze ERIH kategorie A, ERIH kategorie B, ERIH kategorie C nebo SCOPUS. 
9 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, včetně informací o jeho vzniku a platnosti, je zveřejněn na www.vyzkum.cz.
10 Sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters
11 Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný  vlastníkem patentu.
12  Jde o multidisciplinární (tedy oborově otevřené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-8075).
13 Týká se pouze výsledků, které obsahují utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 

 Definice druhů výsledků, platné od roku 2010 včetně

Druhy výsledků, které budou v rámci Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací v roce 2010 a 2011 zařazeny do hodnocení.
 
Kód
výsledku
Název
výsledku
Popis
 
I. kategorie -Publikace
J
článek
v odborném
periodiku
(časopise)
Odborný článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).
Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.
Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.
Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na:
Jimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, „Proceedings Paper“ nebo „Letter“, a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters.
Jneimp – článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané
databázi ERIH nebo SCOPUS.
Jrec – článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz)
B
odborná kniha
Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn
autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická
odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez
obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně
uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů
knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně
poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl),
a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN, dále jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově
vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.
U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C. Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR.
C
kapitola
v odborné
knize
Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy
celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.
Upřesnění pro účely hodnocení:
Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.
D
 
článek ve
sborníku
 
Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).
Upřesnění pro účely hodnocení:
Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper“ ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.
II. kategorie -Patenty
P
patent
 
Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:
-u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených
zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
-u evropského patentu Evropský patentový úřad (EPO) za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
-u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.
Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jež byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu.
Hodnotí se pouze udělený patent, nikoliv patentová přihláška. Bodově jsou
odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a evropské, USA a japonské. U národních patentů bude dále rozlišováno, zda je patent nevyužívaný nebo je využíván vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základě platné licenční smlouvy.
III. kategorie -Aplikované výsledky
Z
 
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
Fuzit
užitný vzor
Výsledek „Užitný vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Užitným vzorem jsou technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Za užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku užitných vzorů. Podrobnosti o přihlášení, zápisu a době platnosti užitného vzoru stanovuje zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů.
Fprum
průmyslový
vzor
Výsledek „Průmyslový vzor“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Upozornění k výsledkům druhu F:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného osvědčení, číslo osvědčení).
Gprot
prototyp
 
Výsledek „Prototyp“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o složitější průmyslový výrobek, zhotovený jako jeden kus k ověření vlastností konstrukce v praxi nebo na zkušebně před zavedením sériové nebo hromadné výroby. Za takový výsledek může být považován pouze takový výrobek, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
Gfunk
funkční vzorek
Výsledek „Funkční vzorek“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o obdobu prototypu, pouze s tím rozdílem, že za vývojem či výrobou funkčního vzorku bezprostředně nenásleduje sériová nebo hromadná výroba. Jedná se např. o návrh, vývoj a následnou výrobu unikátního přístroje nebo laboratorního zařízení. Za takový výsledek může být ale považován pouze takový výrobek nebo přístroj, jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.
H
poskytovatelem realizované výsledky
Hleg  - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní
povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaVaI orgánů státní nebo veřejné správy
Upozornění k výsledkům druhu H:
Povinně budou do RIV uváděny údaje o čísle nebo názvu právního předpisu, normy směrnice či předpisu nelegislativní povahy (včetně čísla usnesení vlády).
Hodnoceny budou pouze právní předpisy, normy a předpisy nelegislativní povahy, které se v roce uplatnění budou lišit maximálně o plus jeden rok (např. rokem uplatnění je rok 2008, právní předpis byl vydán ve sbírce zákonů v roce 2009).
N
certifikované metodiky a postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Nmet - certifikovaná metodika
Nlec - léčebný postup
Npam - památkový postup
Nmap  - specializovaná mapa s odborným obsahem
 
Upozornění k výsledkům druhu N:
Podmínkou je udělení mezinárodně uznávané certifikace (akreditace) u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy, který je věcně odpovědný za oblast, ve které jsou metodika nebo postup uplatňovány. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný poskytovatel, musí být taková certifikace poskytovatelem udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků. Metodiky nebo postupy bez takového schválení (akreditace, certifikace) nebudou hodnoceny. U výsledku Léčebné postupy bude rozhodující zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (v případě humánních léčebných postupů) nebo schválení kompetenčně příslušnou autoritou.
R
software
 
Výsledek „Software“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které
byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná
se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením
výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející
se u příjemce (nebo dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který
může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce
a v souladu s § 16 zákona. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil
pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo další účastník, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů).
Upozornění k výsledkům druhu R:
Podmínkou pro zařazení takového výsledku do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y)) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011.
V
výzkumná zpráva
Výsledek „Výzkumná zpráva“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor
členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31.12,2009 a od 1.1.2010
o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Podmínkou hodnocení takového výsledku je, že:
-tento výsledek byl deklarován v návrhu projektu či byl očekávaným výsledkem definovaným v cílech programu;
-údaje o takovém výsledku byly do IS VaVaI předány prostřednictvím tajné
spisovny poskytovatele.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.6.2014 12:6