Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

11/2010

Téma I – Archeologický ústav v Praze

 • Luboš JIRÁŇ, Martin KUNA: Archeologický ústav v Praze

 • Ivana FRIDRICHOVÁ-SÝKOROVÁ: Počátky lidské kultury

 • Viktor ČERNÝ: Archeogenetika – mitochondriální DNA a migrace Homo sapiens

 • Dagmar DRESLEROVÁ: Klima v holocénu a možnosti jeho poznání

 • Petr LIMBURSKÝ: Proměny pravěké krajiny

 • Petr POKORNÝ: Nečekané možnosti pylové analýzy ve vztahu k archeologii

 • Markéta KONČELOVÁ: Sociální a symbolický význam neolitických domů

 • René KYSELÝ: Lov v eneolitu

 • Radek NOVÁK, Patrick FOSTER: Keramický depot z Tišic a otázka picích rituálů v eneolitu

 • Miloslav CHYTRÁČEK, Alžběta DANIELISOVÁ, Petr POKORNÝ, Ladislav ŠMEJDA: Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař

 • Luboš JIRÁŇ: Depoty kovových artefaktů doby bronzové v Čechách

 • Dagmar DRESLEROVÁ, Natalie VENCLOVÁ, Alžběta DANIELISOVÁ: Modelování hospodářské krajiny mladšího pravěku

 • Vladimír SALAČ: Putování hlavy Publia Quinctilia Vara z Teutoburského lesa do Říma

 • Helena BŘEZINOVÁ, Kristýna URBANOVÁ: Experimentální zhotovení textilie v tkalcovské vazbě diamantový kepr

 • Ľubomír ANDRÍSEK, Michal ERNÉE: Kultúrna vrstva

 • Martin KUNA, Lenka LISÁ, Jan NOVÁK: Zánik raně středověkých domů v Roztokách

 • Jan MAŘÍK: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště a GIS

 • Jakub LIKOVSKÝ, Petra STRÁNSKÁ: Problematika demografie a hodnocení zdravotního stavu středověkých populací

 • Petr MEDUNA, Jan NOVÁK, Jiří SÁDLO: Archeologie (nejen) středověké krajiny, aneb o Bezdězském lese

 • Roman KŘIVÁNEK, Martin GOJDA: Půdní a geologické podmínky při leteckém a geofyzikálním průzkumu

 • Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOPVÁ: Kostel sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom

 • Gabriela BLAŽKOVÁ, Jan FROLÍK, Jana ŽEGKLITZOVÁ: Raně novověká jímka z Pražského hradu

 • Martin KUNA: Digitální archiv české archeologie

Téma II – Varia

 • Kristýna URBANOVÁ, Veronika KRIŠTOFOVÁ: Rekonstrukce oděvu na základě archeologických nálezů – možnosti interpretace a vizualizace

 • Jaromír KOVÁRNÍK: Poznámka k technologii vytváření moravské malované keramiky

 • Jan TUREK: Genderové identity v eneolitické společnosti a otázky interpretace společenských kategorií

 • Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ: Půdorys pravěkého domu ze Sobčic (okr. Jičín)

 • Josef UNGER: Experimentální rekonstrukce upínání ostruhy z 9. Stol.

 • Tomáš MOŘKOVSKÝ: Lidský skelet z hrobu č. 163 na pohřebišti v Divákách (okr. Břeclav)

 • Václav GREŠÁK: Slovanská bota

 • Patrick BÁRTA: Ostruha z 9. Století z Divák pohledem kováře

 • Radomír TICHÝ, Hana DOHNÁLKOVÁ, Lenka LISÁ: Odpadní jámy nebo blátivé louže

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 7.5.2015 14:59