Co Vás zajímá?
Ujel ti vlak? Nevadí!
Bizár | Short skin | 28. března v 18:00 | VSTUPNÉ ZDARMA
Připomeňte si s námi důležitá „osmičková“ výročí
Univerzitní knihovna nabízí školení v oblasti databází
UHK bude v září 2018 pořádat prestižní mezinárodní vědeckou konferenci
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!

Kampus UHK

K univerzitě jednadvacátého století neodmyslitelně náleží moderní vysokoškolský areál. Výhodou Univerzity Hradec Králové je ta skutečnost, že se její rozvojová lokalita nachází téměř ve středu města v blízkosti důležitých dopravních spojnic. Vznikající univerzitní městečko je tak příhodně zapojeno do organizmu města, jehož obytné, kulturní, obchodní i rekreační zóny jsou v docházkové vzdálenosti, a bezprostředně sousedí se Studijní a vědeckou knihovnou, která na areál funkčně navazuje.

Území vymezené silničními komunikacemi a tokem řeky Orlice, jemuž se později dostalo pojmenování Na Soutoku, bylo určeno k zástavbě vysokoškolskými objekty již ve druhé polovině 20. století. K zahájení výstavby však došlo až v devadesátých letech, a to na základě studie celého území vypracované zlínskou společností S-projekt, dle níž se výraz budov vědomě hlásí ke gočárovské architektuře školských cihelných objektů. Přístup k areálu byl v nedávné době podstatně vylepšen také výstavbou lávky přes řeku Orlici a na ni navazující cyklostezky. Toto nové spojení významně zlepší možnosti pohybu studentů mezi historickými univerzitními budovami na náměstí Svobody v centru města a kampusem Na Soutoku. Za tímto účelem již před započetím samotné stavby proběhla intenzivní investiční příprava za účasti zástupce univerzity, která ve prospěch této akce darovala městu část pozemku.

První budovou byl v roce 1997 zprovozněný Objekt společné výuky, který dosud překvapí svou velkorysou vnitřní koncepcí s rozlehlou vzdušnou dvoranou, univerzitní knihovnou a aulou. V roce 2008 byla otevřena sousední budova Fakulty informatiky a managementu. Dalším pokračováním investičních aktivit univerzity je stavba pavilonu Přírodovědecké fakulty, jenž doplní západní stranu areálu a vymezí budoucí ústřední náměstí, které později uzavře čtvrtý ze šachovnicovitě uspořádaných objektů. Toto prostranství je v architektonických plánech nazýváno jako Akademické náměstí a mělo by díky odpočinkové ploše a velké fontáně vytvořit jedno z přirozených míst setkávání, pohybu a odpočinku mladých lidí soustřeďujících se v univerzitním areálu.

V roce 2015 byla taktéž dokončena revitalizace pláně před budovou Objektu společné výuky, které tak zásadním způsobem změnilo tvář okolí a vytvořilo reprezentativní a důstojný prostor, korespondující s posláním naší univerzity. Vznikly zde klidové zóny s lavičkami vsazenými doprostřed zeleně i prostory vybízející k aktivnímu odpočinku. Inspirací pro autory návrhu byly kampusy vysokých škol ve světě, které pulzují životem, v nichž může člověk strávit takřka celý den a cítit se příjemně, v nichž mohou studenti i návštěvníci využívat různé služby od kavárny, knihkupectví po sportoviště či kina. „Při návrhu jsem chtěl docílit vytvoření studentského parku maximálně otevřeného, s možností kdekoli do parku vstoupit a posedět v něm anebo jen procházet, a to jak směrem do univerzity, tak ven tak, aby park sloužil nejen pro potřeby studentů, nýbrž se stal také přirozenou součástí městského prostoru,“ vysvětluje ideové pojetí svého návrhu architekt Miroslav Gebas.

V současné době probíhají stavební práce na třetí budově univerzitního kampusu Na Soutoku, jenž bude sloužit našim přírodovědcům. Nová budova architektonicky navazuje na již existující sousední objekty, výrazněji se však od nich bude odlišovat pojetím interiéru i jejich výtvarným řešením, které se např. barvou či designem mobiliáře bude hlásit k identitě značky fakulty. Především se však kromě obvyklých poslucháren a kabinetů budou v budově nalézat účelové prostory nezbytné pro vědeckou práci a výzkumnou činnost. Bude se jednat zejména o moderní a technologicky náročně řešené laboratoře či sklady chemikálií, které kupříkladu v případě katedry biologie budou uspořádány v takzvané hygienické smyčce zabraňující kontaminaci okolního prostředí látkami používanými při experimentech. Kapacita objektu umožní pohodlnou práci více než tisícovce studentů a přibližně sto sedmdesáti zaměstnancům. Celá budova by měla být kompletně vybavena v průběhu roku 2017, a to dalšími samostatnými dodávkami uskutečněnými na základě zvláštních soutěží o mobiliář, audiovizuální techniku a laboratorní technologie. Univerzita předpokládá, že nový objekt začne Přírodovědecké fakultě sloužit od září roku 2017. Cena stavebních prací činí 345 mil. včetně DPH. Odhadem necelých dalších 100 mil. bude vynaloženo na vybavení. Celá akce bude hrazena ze státní dotace a částečně z vlastních zdrojů univerzity.

Třetí budova na volných loukách u soutoku Labe a Orlice však nebude poslední stavbou univerzity. V budoucnu na výukové objekty naváže ještě sportovní hala, která je připravována jako společné zázemí k aktivitám všech hradeckých vysokých škol i veřejnosti.

Výstavbu nové budovy Přírodovědecké fakulty je možno sledovat přes webovou kameru, jejíž snímky Se aktualizují v hodinových intervalech.
 

 

vizualizace kampusu Na Soutoku

Ideální stav po dokončení výstavby kampusu Univerzity Hradec Králové. Existující budovy jsou znázorněny šedě (Objekt společné výuky - 1997 a Fakulta informatiky a managementu - 2008), plánované objekty jsou provedeny v barvě.

 

1.jpg

Jižní pohled na budoucí objekt humanitních oborů Pedagogické fakulty a přilehlý pavilon laboratoří.
 

2.jpg

Střed univerzitního městečka vytvoří Akademické náměstí. V dolní a pravé části existující Objekt společné výuky a Fakulta informatiky a managementu.

3.jpg

Akademické náměstí doplní a uzavřou budovy humanitních oborů (dole) a přírodních věd (vzadu vlevo).

 

5.jpg

Akademické náměstí od vstupu do Fakulty informatiky a managementu.

 

6.jpg

Budova Přírodovědecké fakulty směrem od řeky Orlice.

 

7.jpg

Pohled na střed areálu. Vzadu Fakulta infomatiky a managementu a Objekt společné výuky.

 

10_0.jpg

Kampus Na Soutoku včetně sportovního areálu v jihozápadní části (vlevo).
 

11_0.jpg

Pohled na sportovní část univerzitního areálu přibližně od mostu II. silničního okruhu přes Labe.
 

12_0.jpg

Jeden z objektů sportovního areálu.

 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 2.6.2016 14:57