Co Vás zajímá?
Dofoukni si mozek vědomostmi! Přihlas se do 31. března!
Gladiator Race / Run Hradec Králové | 31. 3. 2019
Podpořte Univerzitní osmičky v anketě Událost roku 2018!
Univerzitní sportovní odpoledne | 16. 4. 2019
Stáhněte si nové číslo Zpravodaje UHK!
Univerzitní knihovna zrealizovala záměr v oblasti nákupu e-knih
Zaregistrujte se do Absolventského klubu UHK a zůstaňte ve spojení

Věda, výzkum a rozvoj

Univerzita Hradec Králové rozvíjí vědní  obory, které odpovídají zaměření jednotlivých fakult.

Na Pedagogické fakultě jde zejména o moderní přístupy ke vzdělávání a vyučovacímu procesu, na Přírodovědecké fakultě o výzkumy ve vybraných oblastech  fyziky, biologie, ale také matematiky, chemie a informatiky. Fakulta informatiky a managementu se zabývá výzkumy v oblasti  informatiky a věd ekonomicko-manažerských a na Filozofické fakultě se jedná zejména o výzkum v oblasti věd historických a politologických. Bližší informace o vědeckých specializacích jednotlivých součástí univerzity naleznete dále v textu.

O výzkumných aktivitách vypovídají témata minulých i současných externích projektů domácích i mezinárodních řešených na univerzitě a výsledky k těmto projektům v Rejstříku informací o výsledcích.

V posledním období reaguje univerzita i na potřeby regionu a jeho správní a podnikatelské sféry, například v rámci Hradeckého IT klastru či spolupráce s Radou pro rozvoj a inovace Královehradeckého kraje a pod. Z hlediska zdrojů financování se  na krytí grantové činnosti podílejí nejvíce celostátní poskytovatelé, tedy GA ČR, GA AV a resortní ministerstva, dále Evropská unie v rámci svých grantových schémat a v rámci společných aktivit rovněž regionální instituce  a v poslední době i podnikatelská sféra.


Vědecká specializace
 
Přírodovědecká fakulta provádí hlavní výzkumné aktivity prostřednictvím svých tří týmů. Skupina zaměřená na biologické a chemické obory se soustředí na oblasti biologie a ekologie rostlin, biologie a ekologie živočichů, výzkum v oblasti toxikologie a vývoj léčiv. V současné době naši kolegové např. pracují na přípravě sloučenin ovlivňujících mitochondriální enzymy jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci. Tým aplikované matematiky se věnuje zejména analýze biomedicínských signálů, terapeutickému výzkumu optických vlastností molekulárních nanoagragátů, modelování a simulace a výzkum v oblasti diferenciální geometrie, topologické algebry a teorie čísel. Konkrétním příkladem může být vývoj diagnostických lékařských přístrojů (jedná se o aplikace fyziky, testování senzorů, zpracování signálů, netradiční matematické metody zpracování dat apod.) Konečně třetí skupina oborové didaktiky se ve spolupráci s Pedagogickou fakultou zabývá prací s mimořádně nadanou mládeží a otázkami vzdělávacího procesu v přírodních vědách. Fakultní výzkum je prováděn rovněž ve spolupráci s domácími a zahraničními partnery, ve spolupráci s firmami a výzkumnými pracovišti bylo podáno několik patentů, nadějné je vyústění tradiční spolupráce s firmou Linet do dalších významných aplikovaných výsledků. Dominantními výstupy jsou významné časopisecké publikace. Při fakultě působí Centrum pro transfer biomedicínských technologií.
 
Fakulta informatiky a managementu soustřeďuje  jednotlivé výzkumné projekty a aktivity do třech základních směrů - Intelligent Systems and Approaches for Managerial and Other Human Activities Support, Smart Solutions in Ubiquitous Computing, Cognitive Processes and their Advanced ICT Support, které fakulta intenzivně podporuje a rozvíjí. Pracovníci fakulty dosahují úspěchů mj. v problematice zpracování rozsáhlých datových souborů, softwarových řešení, aplikace znalostních a mobilních technologií v různých oborech, speciální senzory, výzkumu v oblasti investic do vyspělých technologií  apod. V roce 2014 ustanovené Centrum základního a aplikovaného výzkumu (CZAV) Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové si klade za cíl propojení základního a aplikovaného výzkumu v oblastech aplikací IT technologií v biomedicíně, vojenství či ekonomii a dosažení excelence v této oblasti. Dominantními výstupy jsou významné časopisecké publikace. Ilustrativním výstupem může být patent Řešení připojení senzorů s využitím stávající elektroinstalace. Rozsáhlá je spolupráce s firmami hradeckého IT klastru.
 
Filozofická fakulta zasvětila svůj výzkum oblasti historických věd, archeologie  filozofie, politologie. Mezinárodní rozměr vědecké spolupráce je dán především charakterem a zaměřením jednotlivých oborů. Historické obory (archeologie, archivnictví, historie), ale také např. Sociologie, se soustředí zejména na spolupráci v rámci středoevropského prostoru (Polsko, Rakousko, Slovensko), ale také rozvíjí specifické vazby s různými francouzskými a italskými odbornými institucemi. Speciálním pracovištěm fakulty je Centrum experimentální archeologie Všestary, jež je mezinárodní platformou pro výzkum pravěku.  Mimoevropský vědecký přesah je pak logicky vlastní oborům politologickým jako jsou Africká studia a Latinskoamerická studia. Již tradičně se na UHK odehrává významná mezinárodní konference s mnohaletou historií Viva Africa. Tyto odborné vazby jsou posilovány velmi hustou sítí partnerských univerzit a institucí, kterými FF UHK disponuje v Africe a Latinské Americe. Za jeden z vrcholů latinskoamerické vědecké spolupráce lze považovat realizaci konference ve spolupráci s the Red Latinoamericana de Estudios de Calidad de la Democracia, která sdružuje špičkové latinskoamerické odborníky zabývající se problematikou kvality demokracie. Dominantními výstupy jsou významné časopisecké publikace a monografické práce.
 
Pedagogická fakulta dominuje v oblastech  psychologie, pedagogiky, oborových didaktik, nových metod ve vyučovacím procesu, multikulturních studií  apod., který se opírá o tradiční spolupráci se sítí základních a středních škol. Pýchou fakulty je v EU jedinečný souvislý 5 letý program učitelství, které mohou zájemci konat v zaměření na národní školu, a dle přání studentů volitelných kombinací dvojic předmětů pro základní školu. Výuka a výzkum jsou zaměřeny i do oblasti sociální, speciální jazykové přípravy a technické oblasti. Dominantními vědeckými výsledky jsou významné časopisecké publikace a monografické práce.  Impozantních výsledků dosahují též umělecké katedry PdF UHK i ve  srovnání s uměleckými fakultami českých vysokých škol v oblastech hudební (nástrojová hra sborový zpěv) a výtvarné  a textilního designu.
 
Speciální univerzitní Ústav sociální práce se zabývá výzkumem v sociální oblasti, a to z pohledu teorie a praxe legislativy, psychologie a dalších disciplín.  
 
Výzkum na fakultách Univerzity Hradec Králové je realizován a financován na základě smluvní spolupráce a v rámci řešení vybraných vědeckých grantů od různých poskytovatelů (Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (program COST CZ), Spolupráce České republiky a Spojených států amerických (program KONTAKT II), apod. Výzkum je podle možností prováděn s výzkumnými pracovišti a firmami regionu, ale i s dalšími subjekty státními i zahraničními na základě rozsáhlého portfolia mezinárodních smluv. Samozřejmostí je zapojení magistrů a zejména doktorandů do výzkumu a účast domácích i zahraničních odborníků z praxe na výuce, výzkumu i  v rámci  přípravy  diplomových a disertačních prací. Významným aktivitám se věnuje ¾ pracovníků UHK. Univerzita v současné době připravuje 166 kandidátů Ph.D.
 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 27.2.2017 16:18