Co Vás zajímá?
Noc vědců se letos ponese ve znamení mobility
UHK se připojuje k protestnímu „Týdnu pro vzdělanost“
UHK International Day představí možnosti studia v zahraničí
XXI. ročník Týdne knihoven se koná již 5. října
Stáhni si elektronickou verzi Průvodce prváka po UHK
Staň se fanouškem UHK na Facebooku a nic ti neuteče!
Stáhněte si elektronickou verzi nového Zpravodaje UHK

Oceněné tituly

Oceněné publikace autorů Univerzity Hradec Králové
 

JAROSLAV SODOMKA, MALÍŘ VYSOČINY

KMOŠEK, Petr. Jaroslav Sodomka, malíř Vysočiny. Vyd. 1. Pardubice: RETA CZ, 2016. 281 s. ISBN 978-80-906342-0-6.

Anotace:
Doc. Petr Kmošek se publikační činnosti a badatelské práci věnuje více než pětadvacet let a díky jeho odborným monografiím ožívají životní příběhy i dílo malířů, kteří svým uměním přesáhli region východních Čech i Vysočiny, i když jejich jména nebyla dosud zanesena do lexikonů výtvarného umění. V posledních letech obohatil odbornou literaturu o monografické studie, kterým předcházel mnohaletý průzkum archivních i hmotných pramenů. Podařilo se mu nashromáždit úctyhodné množství archivních materiálů, dobových fotografií, portrétů, které konkretizují a dokreslují atmosféru života i specifické rysy tvorby jednotlivých osobností.

Ocenění:
2017 - Čestné uznání Miroslava Ivanova získal na mezinárodním festivalu Svět knihy 2017 od Města Jaroměř – Josefov, Klubu autorů literatury faktu a Správy odkazu Egona Ervina Kische  doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc.

Podrobnější informace zde.
 
JINDŘICH STARŠÍ Z MINSTERBERKA : 
syn husitského krále : velký hráč s nízkými kartami   


ŠANDERA, Martin. Jindřich starší z Minsterberka: syn husitského krále: velký hráč s nízkými kartami. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2016. 275 s. ISBN 978-80-7429-687-1.

Anotace:
Práce mapuje dětství i mládí Jindřicha z Minsterberka, jeho účast ve válce proti domácím nepřátelům krále Jiřího z Poděbrad, majetkové poměry (vlastnil rozsáhlé državy ve Slezsku, Kladsku i v Čechách), politické aktivity v českých zemích (podporoval nástup Jagellonců na český trůn) i v zahraničí od 70. do 90. let 15. století, rodinný život i povahové vlastnosti této málo známé postavy českých dějin. Pozornost je zde rovněž věnována jeho potomkům a dědicům. Jindřichův život je zasazen do širšího kontextu českých i středoevropských dějin 2. poloviny 15. století.  

Ocenění:
2017
- Prémie Miroslava Ivanova - cena za významné dílo literatury faktu byla  na mezinárodním festivalu Svět knihy 2017 udělena Klubem autorů literatury faktu a Správou odkazu Egona Ervina Kische doc. PhDr. Martinovi Šanderovi, Ph.D.

Podrobnější informace zde.
 
AKADEMICKÝ ATLAS ČESKÝCH DĚJIN

SEMOTANOVÁ, Eva a Jiří CAJTHAML et al.  Akademický atlas českých dějin. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 559 s. ISBN 978-80-200-2182-3.

Anotace:
Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazených do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).

Ocenění:
2015 - Cenu Magnesia Litera v kategorii nakladatelský čin získal kolektiv autorů, mimo jiné též PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.

 
BOLESLAVSKÝ LANDFRÝD 1440-1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách

BERAN, Zdeněk. Boleslavský landfrýd 1440-1453: krajský landfrýdní spolek v pohusitských Čechách. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 206 s. ISBN 978-80-86829-74-6.

Anotace:
Boleslavský landfrýd je knihou tematicky situovanou na pomezí politických, právních a regionálních dějin. V centru její pozornosti stojí instituce založená v neklidné době polipanského bezvládí k ochraně míru na teritoriu historického Boleslavska. Součástí knihy je množství dílčích sond sledujících utváření mocensko-politické situace v boleslavském landfrýdu a kraji, přičemž nezůstává opomenut ani rozměr jednotlivce. V úřadu hejtmana této instituce zahájil svoji kariéru mimořádně úspěšného politika a diplomata budoucí český král Jiří z Poděbrad.

Ocenění:
2013 - Cena Josefa Pekaře pro mladé české historiky do 35 let za rok 2012 byla udělena PhDr. Zdeňku Beranovi, Ph.D.

 
HIPPOKRATÉS. VYBRANÉ SPISY. I.

Hippokratés. Vybrané spisy. I. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2012. 604 s. Knihovna antické tradice, sv. 9. ISBN 978-80-7298-392-6.

Anotace:
Publikace předkládá v nových českých komentovaných překladech základní díla korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se povahou lékařského umění (O umění, O starém lékařství), povahou člověka i vlivem životosprávy na lidské zdraví (O životosprávě I), jakož i úkoly lékaře a etickou stránkou lékařského umění (Přísaha, O lékaři, O dobrém vystupování). Součástí knihy je úvodní studie, představující hippokratovské lékařství v kontextu dobového myšlení i jako stávající lékařskou praxi. Autoři překladů a komentářů jsou H. Bartoš, J. Černá, J. Daneš, S. Fischerová a J. Klouda, editory svazku jsou H. Bartoš a S. Fischerová.

Ocenění:
K nominaci na cenu rektora Univerzity Karlovy v Praze byl navržen kolektiv autorů, mimo jiné též Doc. Mgr. Jaroslav Daneš, Ph.D.

 
DĚJINY VÝCHODNÍCH ČECH: v pravěku a středověku (do roku 1526)

MUSIL, František, Ondřej FELCMAN a Jaroslav ČECHURA. Dějiny východních Čech: v pravěku a středověku (do roku 1526). Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 825 s. ISBN 978-80-7422-003-6.

Anotace:
Publikace o východočeských dějinách v pravěku a středověku přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu východních Čech při vzniku a formování přemyslovského státu. Text pojednává o vývoji středověkého osídlení kraje a o vztahu přemyslovských a lucemburských králů k této rozsáhlé a hospodářsky i politicky významné části Čech. Specifikou oblasti byly výnosy z východočeských královských věnných měst, které zajišťovaly příjmy královen. Velká pozornost je věnována klíčové roli východních Čech v husitské revoluci a v období konsolidace českého státu spjatém s osobností východočeského pána a pozdějšího českého krále Jiřího z Poděbrad. Součástí výkladu jsou kapitoly o kulturním vývoji v období románském a gotickém a vysvětlení podílu východních Čech na zformování specificky české reformační církve - Jednoty bratrské.

Ocenění:
2012 - Medaile rektora Univerzity Hradec Králové byla udělena prof. PhDr. Františku Musilovi, CSc.

Podrobnější informace v článku v Hradeckém deníku.cz.
 
   

 

Naposledy upraveno: Šicová Petra, 16.5.2017 15:6