Co Vás zajímá?
Termín pro podání přihlášek ke studiu na UHK prodloužen!
Václav Moravec hlavním řečníkem Pedagogických dnů UHK
Program Nábřeží vysokých škol 2017
Rektorský sportovní den
Stáhněte si aktuální číslo Zpravodaje UHK v elektronické podobě!
UHK se účastnila veletrhu Gaudeamus Praha 2017

Rozvojové kurzy

Feuersteinův program instrumentálního obohacování je soubor pracovních a instruktážních materiálů určených ke zprostředkování rozvoje efektivních učebních strategií, návyků a dovednosti myslet. Program vznikl na základě dlouholeté zkušenosti autora, izraelského psychologa, se školsky neúspěšnými žáky a s dětmi z kulturně znevýhodněného prostředí a rozšířil se do mnoha zemí. Zahrnuje 14 pracovních sešitů (zvaných instrumenty) rozdělených do 3 úrovní náročnosti, které nejsou vázány na znalosti z oblastí konkrétních předmětů a v kontrastu se zaměřením vzdělávání na obsah rozvíjejí výlučně procedurální, na dovednosti zaměřenou složku učení. (Málková, 2009) Výsledkem instrumentálního obohacování, které je aplikováno správně a systematicky, mají podle Feuersteina a kol., 1980, volně dle Málková, 2008, s. 64) být následující změny:
  • náprava deficitů v oblasti kognitivních funkcí,
  • osvojování základních pojmů, názvů, slovníku, operací a vztahů nezbytných pro práci s instrumentálním obohacováním,
  • růst vnitřní motivace k učení prostřednictvím formování adekvátních učebních návyků jako předpokladů k učení,
  • zvýšení bystrosti, hloubavosti a vhledu do řešení úkolů a jejich souvislostí,
  • podpora nezávislosti ve vytváření poznatků a informací.
Program je realizován v pravidelných setkáváních stabilní skupiny účastníků jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu celého semestru. Na program zpravidla navazuje pokračování v dalším semestru.

Kapacita: 12 studentů

Konktatní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

__________________________________________________________

 
Efektivní studijní dovednosti a strategie je kurz, který zážitkovou metodou seznamuje se všemi dovednostmi, které potřebuje student vysoké školy ke zvládnutí studia. Účastníci se seznámí s aktuálními poznakty psychologie v oblasti fungování paměti, plánování času, práce s textem a možnostmi ovlivňování rychlosti i kvality vlastního čtení, kritického myšlení, zvládání stresu a podobně. 

Program je realizován v pravidelných setkáváních stabilní skupiny účastníků jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu celého semestru. Na program zpravidla navazuje pokračování v dalším semetru.

Kapacita: 16 studentů

Konktatní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

 
__________________________________________________________

 
Skupinové koučování je produkt, jehož hlavním cílem je pomoci studentům ujasnit si vlastní priority a cíle a naučit se motivovat sebe sama k jejich dosahování. Koučování je o zvyšování vlastního pracovního potenciálu při zachování pocitů spokojenosti a sebekontroly.

Program je realizován ve dvou čtyřhodinových setkáních stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: 16 studentů

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. nebo Mgr. Anežka Volková

 
__________________________________________________________
 
 
Videotrénink interakcí je kurz zaměřený na nácvik efektivní mezilidské komunikace s využitím videokamery. Tím je zajištěna zcela komplexní zpětná vazba o vlastních komunikačních dovednostech, a to nejenom o tom, co bylo řečeno, ale také o tom, jak při komunikaci působíme díky neverbálnímu projevu. Cílem je naučit se přijmout a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a poznat své komunikační dovednosti z nového úhlu. Frekventanti si pořizují vlastní videonahrávky sociálních situací, ve kterých se chtějí posunout dále.

Program je realizován ve třech několikahodinových setkáních stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: 10 studentů

Kontaktní osoba: Mgr. Anežka Volková

 
__________________________________________________________

 
Práce s potřebami u učitelů a pomáhajících pracovníků je workshop, jehož obsahem budou aktivity směřující k lepšímu porozumění a zkušenosti se saturací potřeby podpory, bezpečí, sycení, místa a limitů. Na základní potřeby bude nahlíženo s ohledem na osobnost klienta a pomáhajícího pracovníka. Cvičení poskytnou prostor pro bezpečné sebezkoumání, kreativitu a humor a budoucím profesionálům přinesou užitek zejména pro přímou práci s klientem.

Seminář proběhne ve dvou pátečních osmihodinových blocích.

Kapacita: 10 účastníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

 
__________________________________________________________

 
Cvičení z Pesso Boyden terapie je prožitkový, sebezkušenostní kurz zaměřený na setkání a práci s tématem základních vývojových potřeb. Cílem setkávání bude kontinuálně propracovat témata:
  • místa - jak je pro nás důležité, kde se cítíme "doma";
  • bezpečí - zkušenost s bezpečným prostorem, který si sami vytváříme, a naše očekávání tohoto od okolí;
  • sycení (péče, výživa) - jak se kontaktujeme s druhými lidmi, jakou péči očekáváme a nabízíme; 
  • podpory - zážitek povzbuzení (pro nás a naše investice pro druhé) - konkrétně (fyzicky) a symbolicky;
  • limitů - jak definujeme sami sebe, my sami v kontektu druhých - zkušenost se zážitkem dobrých, flexibilních limitů.
Cvičení rozvíjí sebezponání, citlivost k přítomnosti a našemu prožívání, významu tělových signálů. Podporují skupinové dění, pěstují respektující vztahy mezi členy skupiny. 

Kurz proběhne v pěti tříhodinových blocích stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: max. 12 účastníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 15.2.2017 14:27