Rozvojové kurzy

Feuersteinův program instrumentálního obohacování je soubor pracovních a instruktážních materiálů určených ke zprostředkování rozvoje efektivních učebních strategií, návyků a dovednosti myslet. Program vznikl na základě dlouholeté zkušenosti autora, izraelského psychologa, se školsky neúspěšnými žáky a s dětmi z kulturně znevýhodněného prostředí a rozšířil se do mnoha zemí. Zahrnuje 14 pracovních sešitů (zvaných instrumenty) rozdělených do 3 úrovní náročnosti, které nejsou vázány na znalosti z oblastí konkrétních předmětů a v kontrastu se zaměřením vzdělávání na obsah rozvíjejí výlučně procedurální, na dovednosti zaměřenou složku učení. (Málková, 2009) Výsledkem instrumentálního obohacování, které je aplikováno správně a systematicky, mají podle Feuersteina a kol., 1980, volně dle Málková, 2008, s. 64) být následující změny:
  • náprava deficitů v oblasti kognitivních funkcí,
  • osvojování základních pojmů, názvů, slovníku, operací a vztahů nezbytných pro práci s instrumentálním obohacováním,
  • růst vnitřní motivace k učení prostřednictvím formování adekvátních učebních návyků jako předpokladů k učení,
  • zvýšení bystrosti, hloubavosti a vhledu do řešení úkolů a jejich souvislostí,
  • podpora nezávislosti ve vytváření poznatků a informací.
Program je realizován v pravidelných setkáváních stabilní skupiny účastníků jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu celého semestru. Na program zpravidla navazuje pokračování v dalším semestru.

Kapacita: 12 studentů

Konktatní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

__________________________________________________________

 
Efektivní studijní dovednosti a strategie je kurz, který zážitkovou metodou seznamuje se všemi dovednostmi, které potřebuje student vysoké školy ke zvládnutí studia. Účastníci se seznámí s aktuálními poznakty psychologie v oblasti fungování paměti, plánování času, práce s textem a možnostmi ovlivňování rychlosti i kvality vlastního čtení, kritického myšlení, zvládání stresu a podobně. 

Program je realizován v pravidelných setkáváních stabilní skupiny účastníků jednou týdně na 1,5 hodiny po dobu celého semestru. Na program zpravidla navazuje pokračování v dalším semetru.

Kapacita: 16 studentů

Konktatní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.

 
__________________________________________________________

 
Skupinové koučování je produkt, jehož hlavním cílem je pomoci studentům ujasnit si vlastní priority a cíle a naučit se motivovat sebe sama k jejich dosahování. Koučování je o zvyšování vlastního pracovního potenciálu při zachování pocitů spokojenosti a sebekontroly.

Program je realizován ve dvou čtyřhodinových setkáních stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: 16 studentů

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D. nebo Mgr. Anežka Volková

 
__________________________________________________________
 
 
Videotrénink interakcí je kurz zaměřený na nácvik efektivní mezilidské komunikace s využitím videokamery. Tím je zajištěna zcela komplexní zpětná vazba o vlastních komunikačních dovednostech, a to nejenom o tom, co bylo řečeno, ale také o tom, jak při komunikaci působíme díky neverbálnímu projevu. Cílem je naučit se přijmout a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a poznat své komunikační dovednosti z nového úhlu. Frekventanti si pořizují vlastní videonahrávky sociálních situací, ve kterých se chtějí posunout dále.

Program je realizován ve třech několikahodinových setkáních stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: 10 studentů

Kontaktní osoba: Mgr. Anežka Volková

 
__________________________________________________________

 
Práce s potřebami u učitelů a pomáhajících pracovníků je workshop, jehož obsahem budou aktivity směřující k lepšímu porozumění a zkušenosti se saturací potřeby podpory, bezpečí, sycení, místa a limitů. Na základní potřeby bude nahlíženo s ohledem na osobnost klienta a pomáhajícího pracovníka. Cvičení poskytnou prostor pro bezpečné sebezkoumání, kreativitu a humor a budoucím profesionálům přinesou užitek zejména pro přímou práci s klientem.

Seminář proběhne ve dvou pátečních osmihodinových blocích.

Kapacita: 10 účastníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

 
__________________________________________________________

 
Cvičení z Pesso Boyden terapie je prožitkový, sebezkušenostní kurz zaměřený na setkání a práci s tématem základních vývojových potřeb. Cílem setkávání bude kontinuálně propracovat témata:
  • místa - jak je pro nás důležité, kde se cítíme "doma";
  • bezpečí - zkušenost s bezpečným prostorem, který si sami vytváříme, a naše očekávání tohoto od okolí;
  • sycení (péče, výživa) - jak se kontaktujeme s druhými lidmi, jakou péči očekáváme a nabízíme; 
  • podpory - zážitek povzbuzení (pro nás a naše investice pro druhé) - konkrétně (fyzicky) a symbolicky;
  • limitů - jak definujeme sami sebe, my sami v kontektu druhých - zkušenost se zážitkem dobrých, flexibilních limitů.
Cvičení rozvíjí sebezponání, citlivost k přítomnosti a našemu prožívání, významu tělových signálů. Podporují skupinové dění, pěstují respektující vztahy mezi členy skupiny. 

Kurz proběhne v pěti tříhodinových blocích stabilní skupiny účastníků.

Kapacita: max. 12 účastníků

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D.

 
 

Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 15.2.2017 14:27