Zapisovatelský servis


Co znamená „zapisovatelský servis“
Zapisovatelský servis představuje souhrn opatření, která kompenzují jak smyslové specifikum sluchově postižených studentů, tak i fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě studentů s pohybovým postižením. V rámci zapisovatelského servisu je poskytován simultánní přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase) a obsahový zápis (forma studijních poznámek). Pro sledování textového zápisu mluveného projevu se využívá systému Polygraf, který byl vyvinut na MU v Brně.
Komu je služba určena
Zapisovatelský servis se týká zejména uchazečů a studentů se sluchovým postižením, přičemž nárok na obsahový zápis mají také studenti s postižením horních končetin.
Jak to u nás probíhá
Zapisovatelský servis koordinuje Mgr. Michaela Šteflová. Simultánní přepis zajišťují Alena Hladíková, Jana Hošková, Kateřina Koubová, Kateřina Lhotová a Gabriela Maruščáková. V případě většího počtu zájemců o danou službu spolupracujeme s přepisovateli z Centra zprostředkování simultánního přepisu České unie neslyšících. Obsahový zápis z výuky pořizují pro studenty se specifickými potřebami nejčastěji spolužáci s aktivní znalostí zapisované problematiky.
Jak o službu zažádat
O zapisovatelský servis lze zažádat prostřednictvím emailu. Žádost je nutné podat minimálně 10 pracovních dní předem.
 
Bližší informace k zapisovatelskému servisu naleznete ve Standardu činnosti Střediska Augustin.
Užitečné odkazy
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 28.11.2016 15:40