Co Vás zajímá?
Přihlášky podávejte do 30. 7.
Vylepšete s námi PřF! Do 31. 8. můžete hodnotit výuku LS 2017
Podívejte se na fotky z otevření nové budovy PřF!
Přírodní vědy pod jednou střechou!
Podívejte se na video ze slavnostního otevření nové budovy PřF

Přijímací řízení

Přírodovědecká fakulta vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do všech studijních programů a studijních oborů (Bc. a nMgr.). 

Navíc u dvouoborových studií "... se zaměřením na vzdělávání" také v kombinaci s některými vybranými obory Pedagogické fakulty. Další informace a odkazy na e-přihlášku najdete zde.

Přihláška ke studiu musí být elektronicky podána a poplatek zaplacen nejpozději do 30. července 2017. Pozor: 31. července je plánována odstávka informačního systému.

Termíny přijímacích zkoušek (písemných i ústních) pro všechny obory Přírodovědecké fakulty UHK připadají pro 2. kolo na pondělí 28. srpna 2017.

Veškěré další informace k průběhu přijímacího řízení, rozhodnutí o přijetí a seznam požadavků k zápisu naleznete v dopise s pozvánkou k přijímacím zkouškám.Často kladené dotazy 

1. Výsledky přijímacích zkoušek jsou na web zadávány postupně (dodaná maturitní vysvědčení se evidují průběžně), definitivní výsledky 2. kola budou na webu od 31. 8. 

2. Prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia – promine-li se 1 část, např. z chemie, musí se 2. část vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).


3. Náhradní termíny přijímací zkoušky se ve 2. kole přijímacího řízení neposkytují. Aktuální informace k přijímacím zkouškám a zápisům 1. ročníků

Datum a místo přijímacích zkoušek si můžete vyhledat zde:stag.uhk.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html


Zápisy 1. ročníků

 Červnové zápisy do prvních ročníků všech oborů (Bc. i nMgr.) se uskuteční v pátek 23. 6. nebo v pondělí 26. 6. v Aule (S1) ve 2. podlaží v 9.30 hod.

Uchazeči si sami zvolí den, kdy se k zápisu dostaví, nemusí ho předem hlásit studijnímu oddělení. 

Veškěré další informace k průběhu přijímacího řízení, rozhodnutí o přijetí a seznam požadavků k zápisu naleznte v dopise s pozvánkou k přijímacím zkouškám. Často kladené dotazy 
 
1. Prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia – promine-li se 1 část, např. z chemie, musí se 2. část vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).

2. Náhradní termíny přijímací zkoušky se poskytují POUZE na katedrách, spadajících pod PřF (BI, CH, FY, KY, MA).
Obecné informace o přijímacím řízení
Pravidla přijímacího řízení jsou upravena v § 50 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a vnitřními předpisy UHK. Podrobná pravidla pro veřejně vyhlášené přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro jednotlivé akademické roky stanoví v návaznosti na výše uvedené dokumenty příslušné rozhodnutí děkana. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity.

K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (resp. bakalářským vzděláním v případě navazujícího magisterského studia a s magisterským vzděláním v případě doktorského studia), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.
 
Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 31. 3. 2017 (s výjimkou kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání – hudební kultura a výtvarná tvorba, které se přijímají do 28. 2. 2017). Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře.

Termíny talentových přijímacích zkoušek pro uchazeče o studijní obory Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání a Hudební kultura se zaměření na vzdělávání se budou konat takto: 
pro VV dne 19. 4.2017 od 7:15 hod. prezence, vlastní zkouška od 7:45 hod. na učebně P8
pro HV dne 20. 4. 2017 od 7:30 hod. prezence, vlastní zkouška od 8:00 hod. na učebně F2
 
Všichni uchazeči obdrží v nejbližších dnech doporučený dopis, ve kterém naleznou kromě termínu přij. zkoušky také podrobné pokyny k průběhu zkoušky a seznam, jaké pomůcky si mají přinést na přijímací zkoušku.
 

Při podání elektronické přihlášky uchazeč uhradí administrativní poplatek 500,- Kč, platební údaje přijdou uchazeči na email, který uvedl v přihlášce (číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol 14990 a specifický symbol bude přidělen systémem po podání el. přihlášky). Specifický symbol vyplňujte pečlivě, díky němu se platba přiřadí k Vaší přihlášce! Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho fázi nevratný.
 
Opis přihlášky vytištěný z aplikace e-přihláška se nezasílá. Pokud nedojde ke zpracování přihlášky do 14 dnů od uhrazení administrativního poplatku, je nutné kontaktovat studijní oddělení fakulty.
O zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu. Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.

Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.
Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (tj. se zaměřením na vzdělávání, učitelství pro střední školy), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek. Kombinaci oborů uchazeč vybírá z nabídky Přírodovědecké nebo Pedagogické fakulty UHK se zaměřením na vzdělávání, resp. učitelství pro střední školy.


Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván zvacím dopisem s podrobnými instrukcemi.

Fakulta vypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek pouze pro řádně omluvené uchazeče z 1. kola přijímacího řízení a vyhrazuje si možnost náhradní termín nepovolit. Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola.
 
Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (popř. bakalářského diplomu nebo magisterského diplomu) je nutné odevzdat během přijímacího řízení dle pokynů ve zvacím dopise k přijímacím zkouškám. Studenti, kteří v den konání přijímacích zkoušek ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí jeho ověřenou kopii poslat na SO PřF UHK nejpozději do 21. 6. 2017. Studenti, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo státní zkoušku v srpnu/září 2017, mohou konat přijímací zkoušky a doklad o vykonání odevzdají bezprostředně poté. O této skutečnosti je uchazeč povinen informovat studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UHK e-mailem.

O přijetí ke studiu budou uchazeči informováni pouze elektronicky a výsledky naleznou na webu e-přihlášky  do 21. 6. 2017.

Termín řádného červnového zápisu pro přijaté uchazeče bude vyvěšen na webu školy. Uchazeči, kteří konají maturitní a státní zkoušky v srpnu 2017, nebudou mít na webu vyvěšen výsledek přijímacího řízení, dokud nedoloží doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání podmiňující přijetí ke studiu a nesmí se účastnit řádného termínu zápisu v červnu. Informace o dodatečném zápisu budou vyvěšeny na webu v září 2017. Přijatým uchazečům bude tištěné rozhodnutí o přijetí předáno u zápisu, nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou, aby mohli podat odvolání.

Pokud uchazeč maturující v září nepředloží maturitní vysvědčení (analogicky u bakalářských a magisterských státních zkoušek) do 15. 9. 2017, ztrácí nárok na přijetí ke studiu (platí pouze pro maturitní, resp. státní zkoušky konané v srpnu/září 2017 – pro řádný termín maturit platí termín 21. 6. 2017 – viz výše). 

Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
Prominutí přijímacích zkoušek je možné buď korespondenčně v předstihu, tj. uchazeč zašle poštou potřebné dokumenty do 30. 4. 2017, nebo je předloží osobně až v den konání přijímacích zkoušek (pro programy matematiky použijte navíc tento formulář). Uchazeč se seznámí s podmínkami pro přijetí bez přijímacích zkoušek na webu PřF UHK a zvolí jednu z variant.  

Přijímací zkoušky budou prominuty studentům, kteří se umístili do 10. místa v krajském nebo celostátním kole příslušné předmětové olympiády (BiO, FO, ChO, MO), příslušného oboru SOČ (4. biologie, 2. fyzika, 3. chemie, 1. matematika a statistika, 18. informatika), nebo v příslušné oblasti soutěže IQ UHK.


Informace pro navazující magisterské studium
Přihlášku si mohou podat absolventi bakalářských studijních programů:
1. absolventi bakalářského dvou-oborového „učitelského“ studia,

2. absolventi bakalářského dvouoborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání),

3. absolventi bakalářského jedno-oborového „učitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání, nicméně doporučujeme předem se na příslušných katedrách o možnosti doplnění specializace informovat),

4. absolventi bakalářského jedno-oborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči se musí předem informovat na studijním oddělení, zda je jejich bakalářské studium akceptovatelné a musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ a bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání). Zejména uchazečům spadajícím do třetí a čtvrté skupiny doporučujeme předem se informovat na studijním oddělení (případně přímo na katedrách) na možnosti studia.

 

Konkrétní kritéria hodnocení přijímacích zkoušek jsou zveřejňována prostřednictvím www stránek PřF UHK samostatně pro každý studijní obor. Studenti jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění v pořadí uchazečů o studium daného studijního oboru, které nepřesáhne zveřejněné kapacitní limity. Uchazeči jsou pro daný obor přijímáni výhradně podle dosaženého pořadí. 


Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia nebo o přípravných kurzech a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení dle daného handicapu. V elektronické přihlášce v tomto případě zaškrtněte políčko „student se specifickými potřebami“. Bližší informace a kontakty najdete na stránkách Augustinu.
 
Číslo účtu: 4341822/0800
IBAN: CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT: GIBACZPX
Název účtu: Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů II"
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 14990
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky 

 


Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 11.7.2017 10:43