Co Vás zajímá?
Nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně
Projdi si PřF | Virtuální prohlídka nové budovy
Studuj #hnizdovedcu | Přijímací řízení pro rok 2018/2019
Přihlaste se na zahraniční studijní pobyt!

Přijímací řízení

Obecné informace o přijímacím řízení
Pravidla přijímacího řízení jsou upravena v § 50 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a vnitřními předpisy UHK. Podrobná pravidla pro veřejně vyhlášené přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro jednotlivé akademické roky stanoví v návaznosti na výše uvedené dokumenty příslušné rozhodnutí děkana. Veškeré dokumenty jsou přístupné na webových stránkách univerzity.
 
K vysokoškolskému studiu se přijímají uchazeči s úplným středoškolským vzděláním (resp. bakalářským vzděláním v případě navazujícího magisterského studia a s magisterským vzděláním v případě doktorského studia), kteří úspěšně prošli přijímacím řízením.
Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 31. 3. 2018 (s výjimkou kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání – hudební kultura a výtvarná tvorba, které se přijímají do 28. 2. 2018). Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře  (formulář dostupný na webových stránkách https://stag.uhk.cz/portal).
 
Po podání elektronické přihlášky uchazeč uhradí administrativní poplatek 500 Kč (platební údaje přijdou uchazeči na email, který uvedl v přihlášce - číslo účtu 4341822, kód banky 0800, variabilní symbol 14990 a specifický symbol bude přidělen systémem po podání el. přihlášky). Specifický symbol vyplňujte velmi pečlivě, díky němu se platba přiřadí k Vaší přihlášce! Poplatek spojený s přijímacím řízením je v kterékoliv jeho fázi nevratný.
Opis přihlášky vytištěný z aplikace e-přihláška se nezasílá. Pokud nedojde ke zpracování přihlášky do 14 dnů od uhrazení administrativního poplatku, je nutné kontaktovat studijní oddělení fakulty.
O podání i o následném zpracování přihlášky je uchazeč informován prostřednictvím e-mailu (celkem 2 zprávy). Potvrzení od lékaře ani životopis nevyžadujeme.
Má-li uchazeč zájem absolvovat přijímací řízení pro více studijních programů nebo oborů, je nutné na každý program a obor podat samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.
Pro obory, které je možno studovat jen ve dvouoborových kombinacích (ve studijních programech Učitelství pro střední školy a u bakalářských oborů „se zaměřením na vzdělávání“, na které navazují učitelské obory), uvede uchazeč požadovanou dvouoborovou kombinaci na jedné přihlášce a uhradí jeden poplatek. Kombinaci oborů uchazeč vybírá z nabídky Přírodovědecké nebo Pedagogické fakulty UHK se zaměřením na vzdělávání, resp. učitelství pro střední školy.
 
Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. S okruhy k přijímacím zkouškám je uchazeč povinen se seznámit na https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Studium/Studijni-obory.
Fakulta vypisuje náhradní termín přijímacích zkoušek pouze pro řádně omluvené uchazeče z 1. kola přijímacího řízení a to pouze pro obory garantované PřF UHK; vyhrazuje si možnost náhradní termín nepovolit. Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola.

Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení (popř. bakalářského diplomu nebo magisterského diplomu, popř. nostrifikace dokladu o vzdělání příslušného stupně) je nutné odevzdat během přijímacího řízení. Studenti, kteří v den konání přijímacích zkoušek ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí jeho ověřenou kopii poslat na SO PřF UHK nejpozději do 20. 6. 2018. Výsledky o přijetí ke studiu budou zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni přijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s pokyny k zápisu do studia. Výsledky o nepřijetí ke studiu budou také zveřejněny na webu e-přihlášky a všichni nepřijatí uchazeči obdrží doporučený dopis s poučením, že mohou podat odvolání. Využít je možno Formulář pro podání odvolání proti nepřijetí. Studenti, kteří budou konat maturitní zkoušku nebo státní zkoušku v srpnu/září 2018, mohou konat přijímací zkoušky, O této skutečnosti je uchazeč povinen informovat studijní oddělení Přírodovědecké fakulty UHK e-mailem do 20. 6. 2018.  Doklad o vykonání maturity (SZZ) odevzdají tito uchazeči bezprostředně po jejím vykonání. Pořadí těchto uchazečů podle dosažených bodů v daném oboru studia bude zveřejněno na webu školy, ale rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jim bude vydáno až po doložení maturitního vysvědčení, resp. Bakalářského, popř. magisterského diplomu.
Pokud uchazeč nepředloží maturitní vysvědčení, resp. bakalářský popř. magisterský diplom do 17. 9. 2018, ztrácí nárok na přijetí ke studiu (platí pouze pro maturitní, resp. státní zkoušky konané v srpnu/září 2018 - pro řádný termín maturit platí termín 20. 6. 2018 – viz výše).

Postup při požadavku na prominutí přijímacích zkoušek
K prominutí přij. zkoušek dochází dvěma způsoby. První možnost žádosti o prominutí přij. zkoušky je v den konání přijímacího řízení. Pokud se uchazeč domnívá, že dle zveřejněných podkladů splňuje podmínky pro přijetí bez přij. zkoušek, dostaví se podle pozvánky v daný den a hodinu do příslušné učebny a při prezenci oznámí, že splňuje tyto podmínky. Předloží k nahlédnutí všechna vysvědčení ze střední školy (minimálně z posledních 4 let studia). V případě schválení mu budou přiděleny body, jejichž získání podepíše.

Druhá možnost je zažádat o prominutí přij. zkoušky korespondenčně, a to nejpozději 1 měsíc před přijímacími zkouškami. Uchazeč zašle (na adresu Studijní oddělení PřF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové) žádost o prominutí přij. zkoušky s ověřenými kopiemi posledních 4 středoškolských vysvědčení - sledují se známky za 2. pololetí. Tato ověřená vysvědčení mohou být uchazeči vrácena po ukončení přijímacího řízení pouze na vyžádání. Poznámka k prominutí přijímací zkoušky u dvouoborového studia: promine-li se jeden obor ze dvou, musí se zkouška z 2. oboru vykonat (např. v kombinaci chemie - biologie je chemie prominuta a je třeba vykonat biologii).

Přijímací zkoušky budou dále prominuty studentům, kteří se umístili do 10. místa v krajském nebo celostátním kole příslušné předmětové olympiády (BiO, FO, ChO, MO), příslušného oboru SOČ (4. biologie, 2. fyzika, 3. chemie, 1. matematika a statistika, 18. informatika), nebo v příslušné oblasti soutěže IQ UHK.

Doplňující informace pro navazující magisterské studium 
Přihlášku si mohou podat absolventi bakalářských studijních programů:
1. absolventi bakalářského dvouoborového „učitelského“ studia,
2. absolventi bakalářského dvouoborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání),
3. absolventi bakalářského jednooborového „učitelského“ studia (tito uchazeči si musí během studia doplnit bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání, nicméně doporučujeme předem se na příslušných katedrách o možnosti doplnění specializace informovat),
4. absolventi bakalářského jednooborového „neučitelského“ studia (tito uchazeči se musí předem informovat na studijním oddělení, zda je jejich bakalářské studium akceptovatelné a musí během studia doplnit bakalářský pedagogicko-psychologický základ a bakalářskou specializaci druhého oboru – uvedené studium se nabízí v rámci celoživotního vzdělávání). Zejména uchazečům spadajícím do třetí a čtvrté skupiny doporučujeme předem se informovat na studijním oddělení (případně přímo na katedrách) na možnosti studia.
 
Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek 
Konkrétní kritéria hodnocení přijímacích zkoušek jsou zveřejňovány prostřednictvím www stránek PřF UHK samostatně pro každý studijní obor. Studenti jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a dosažení takového umístění v pořadí uchazečů o studium daného studijního oboru, které nepřesáhne zveřejněné kapacitní limity. Uchazeči jsou pro daný obor přijímáni výhradně podle dosaženého pořadí, které lze zjistit na webu e-přihlášky.

Uchazečům se specifickými potřebami doporučujeme, aby se před podáním přihlášky obrátili na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které jim poskytne individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi modifikace přijímacího řízení dle daného handicapu. V elektronické přihlášce v tomto případě zaškrtněte políčko „student se specifickými potřebami“. Bližší informace a kontakty najdete na stránkách Augustinu.
 
 
Číslo účtu: 4341822/0800
IBAN: CZ23 0800 0000 0000 0434 1822
SWIFT: GIBACZPX
Název účtu: Univerzita Hradec Králové "Poplatky studentů"
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Adresa banky: Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4
Konstantní symbol: 0379
Variabilní symbol: 14990
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky 
 

 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.2.2018 14:18