Nulté ročníky

​Nultý ročník

Jedná se o dvousemestrální kurzy celoživotního vzdělávání (účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o VŠ). V rámci kurzů, které budou probíhat systémem kombinované formy výuky (16 setkání za akademický rok), budou zájemci primárně připravováni pro budoucí studium zvolených oborů.

Kurzy nabízené pro akademický rok 2017/2018

Obecné informace

Termín pro podání přihlášek je stanoven do 31. 8. 2017.

Přihlášky se podávají elektronickou formou nebo na předepsaném tiskopise (Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok ...).

Opis elektronické přihlášky spolu s dokladem o platbě není nutné zasílat, přihláška bude akceptována po uhrazení platby s příslušným variabilním symbolem. O zpracování přihlášky budete informováni.

V případě využití papírové přihlášky uchazeč vyplní výhradně hůlkovým písmem 1. a 3. stranu. Typ studijního programu a forma studia se zde neoznačuje, pod tyto položky uchazeč uvede „celoživotní vzdělávání“, název studijního programu je Nultý ročník, název studijního oboru: Nultý ročník… (doplnit). V případě použití tiskopisu musí každý uchazeč na přihlášku uvést kontaktní e-mailovou adresu, jinak mu bude přihláška vrácena k doplnění. Papírovou přihlášku je nutné zaslat na fakultu (UHK - Pedagogická fakulta, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové). K papírové přihlášce (tiskopis) je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku spojeného s podáním přihlášky (poštovní poukázka typ A, potvrzený bankovní příkaz, nikoli kopie ze sběrného boxu), kterým uchazeč zaplatil poplatek za přijímací řízení v příslušné výši.

Poplatek za přihlášku je v kterékoliv části přijímacího řízení nevratný.

Platba:

Poplatek činí 500,- Kč za každou podanou přihlášku.

elektronická přihláška:

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

papírová přihláška:

číslo účtu: 4341822/0800
variabilní symbol: 11990
specifický symbol: 188888

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 25.5.2017 10:5