Co Vás zajímá?
Ivan M. Havel na PdF - 22. 2. 2018
Pojďte studovat na PdF
Přípravné kurzy na PdF
Pedagogické dny 2018
Manfred Spitzer na PdF - 21. 3. 2018
Společenský večer PdF - 21. března 2018
Spojte se s námi!

Oznámení1. 6. 2016

Zápisy do akademického roku 2017/2018

V rozhodnutí děkana č. 14/2017 najdete informace o zápisech do akademického roku 2017/2018. Toto rozhodnutí je v interních dokumentech - po přihlášení.


15. 1. 2016

Rozvrhy KS a bloková výuka

Rozvrhy kombinované formy studia najdete v dokumentech katedry.
Blokovou výuku prezenční formy studia najdete tamtéž.


31. 8. 2015

Odevzdání podkladu pro zadání BP, DP

Odevzdání podkladu pro zadání BP, DP

1. Student se domluví s vyučujícím na tématu a zadání práce (pokud by byla vyplněna záložka Zadávání VŠKP, odkáže se vyučující na zadané téma).
2. Student ve svém studiu na Portálu vyplní údaje v záložce Kvalifikační práce.
​3. Vyplněné zadání vytiskne, podepíše, nechá podepsat vedoucím práce a odevzdá na sekretariátu katedry do 24.11.2017.
 
Vše má probíhat podle schématu - viz:
http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_kvalifikacni-prace_popis.html
 
Nabídku témat najdete na webu katedry v interních dokumentech.

 


31. 8. 2015

Studijní poradci pro studenty Katedry sociální pedagogiky

Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. – pro obor Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii
a pro obor Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeních
 
Mgr. Jan Sýkora – pro obor Pedagogika volného času se zaměřením na TV a sport
 
Mgr. Iva Junová, Ph.D.  – pro obor Sociální pedagogika
 


31. 8. 2015

Okruhy SZZ

Okruhy SZZ najde každý student na svém profilu ve STAGu.


11. 2. 2015

Tiskopisy najdete v dokumentech

Veškeré tiskopisy (žádosti, žádost o individuální studijní plán, zápis o odevzdání BP/DP...) najdete v dokumentech.


13. 10. 2014

Další informace

Další informace najdete v interních dokumentech - po přihlášení.


1. 9. 2014

Odevzdávání závěrečných prací

Věnujte pozornost novému RD č. 27/2017 – Pravidla zadání závěrečné práce (zveřejněno v dokumentech), zvláště tomuto textu:
 
K validaci student doloží potvrzení vedoucího práce o udělení zápočtu z předmětu Bakalářská práce 2/Diplomová práce 2 a jeho souhlas s validací (návrh potvrzení o udělení zápočtu a souhlas s validací vedoucího práce je v příloze H tohoto rozhodnutí).
Bez udělení zápočtu ze závěrečné práce nemůže být práce odevzdaná k validaci
 
Tiskopis potvrzení je součástí RD (předposlední strana). Bez tohoto potvrzení nelze závěrečnou práci odevzdat.


Bakalářské a diplomové práce nejprve vložíte do eVŠKP, teprve pak odevzdáte ve 2 výtiscích na katedře. Součástí tištěné i elektronické verze BP, DP je zadání BP, DP.

Tuto stranu si student vytiskne z eVŠKP.
eVŠKP – Odevzdávání kvalifikačních prací – Odevzdat práci – ve spodní části je oranžový rámeček s textem  Stáhnout zadání práce ve formátu PDF.

V dokumentech je návod na řazení prvních stran závěrečné práce - Vzor titulních stran.

Termín odevzdání tištěné verze BP a DP je na webu katedry - Termíny k SZZ. Zároveň odevzdáte i vyplněný tiskopis Zápis o odevzdání diplomové/bakalářské práce (na webu katedry).

Termíny odevzdání závěrečných prací - květnové obhajoby:
DP a BP do 6.4.2018 do 14 hodin.

 


1. 9. 2014

Přihlášení k SZZ

S odvoláním na  čl. 23, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu UHK vedoucí katedry stanovuje, že všechny části státní závěrečné zkoušky mohou být konány až po obhajobě BP či DP, popř. současně s ní.

Přihlašování na SZZ- informace zde:
 
https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Statni-zaverecne-zkousky#UHK-Article

 
Tiskopis žádosti o dodatečný zápis státní závěrečné zkoušky do IS/STAG  najdete i v dokumentech.