Co Vás zajímá?
Konference ve spolupráci s PřF a FIM | 26. a 27. 5. 2017
Pracovní stáže kamkoli po Evropě s finanční podporou FIMky
CZECH IT OUT | letní škola na FIMce | 28. 6. - 28. 7. 2017
Live stream s děkanem profesorem Hynkem | 27. 4. 2017
FIM UHK | areál Na Soutoku | Hradecká 1249/6
S FIMkou do světa? Proč ne. Navštivte nový web mobilit FIMky.

Kritéria hodnocení vědecké práce na FIM

Vědecké výstupy splňující podmínky pro evidování v RIV

Typ výsledku Bodová hodnota
Článek v impaktovaném časopise 1) RIV Jimp+(130*((5-Q)/4)
Článek v impaktovaném časopise evidovaném v databázi SCOPUS 2) 20*(5-q) 
Článek v recenzovaném časopise evidovaném ve světové uznávané databázi 3) 12
Článek v recenzovaném časopise evidovaném v seznamu recenzovaných periodik 4) 4
Odborná kniha ve světovém jazyce 5) 40
Odborná kniha v českém nebo slovenském jazyce 5) 20
Kapitola v odborné knize 6) Bodová hodnota knihy * strany_kapitola/strany_kniha
Článek ve sborníku 7) 4 - 60
Využitý/licencovaný patent 8) 200
Přijatý patent 8) 40
Přijatý užitný vzor 8) 20
Aplikovaný výsledek AV1):
Průmyslový vzor 9), ověřená technologie 10), prototyp a funkční vzorek 11), Software 12), Certifikované metodiky a postupy 13)
10
   

Poznámky: 
Podrobné definice jednotlivých typů výsledků jsou u součástí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizaci (http://www.vyzkum.cz).

1)    článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters a je publikován v periodiku, jehož impakt faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters; Q znamená quartil, tedy čtvrtinu, ve které je časopis zařazen v pořadí časopisů daného oboru JCR (nabývá hodnoty 1, 2, 3, nebo 4). Pokud je časopis ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu.

2)    časopis musí mít v databázi SCOPUS nenulový index SJR; q znamená quartil, tedy čtvrtinu, ve které je časopis zařazen v pořadí časopisů daného oboru SJR (nabývá hodnoty 1, 2, 3, nebo 4). Pokud je časopis ve více oborech, jedná se o průměrnou hodnotu  (http://www.scimagojr.com/journalrank.php)

3)    článek v odborném periodiku, které je evidováno v  databázích Scopus (http://www.scopus.com/scopus/home.url) nebo ERIH (http://www.esf.org/research-areas/humanities/research-infrastructures-including-erih.html

4)    článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice (zveřejněno na www.vyzkum.cz - http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

5)    Neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 100 normostran (tj. 50 tištěných stran) textu vydaná tiskem a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky apod.

6)    Bodová hodnota se vypočítá z bodové hodnoty příslušné odborné knihy násobené faktorem kapitoly. Faktor kapitoly se stanoví jako poměr počtu stran kapitoly ku počtu stran celé knihy. V případech, kdy není uveden počet stran kapitoly nebo knihy je faktor kapitoly rovný 1/10.

7)    Sborník musí být evidován v databázi SCOPUS nebo Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters s příznakem 

Proceedings Paper, Conference Paper nebo Conference Review - s uvedením ISBN, případně ISBN a též ISSN. (Pokud je mu v databázi SCOPUS přidělena nenulová hodnota indexu SJR, je bodová hodnota vypočtena ze vztahu D = 4 + 56 * (1-N), kde N je normované pořadí (viz. http://www.scimagojr.com/journalsearch.php ). V ostatních případech D = 4) 

8)    Za patent/užitný vzor lze považovat pouze taková technická řešení, která jsou zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví v rejstříku patentů/užitných vzorů.

9)    Průmyslovým vzorem je výsledek, který požívá ochrany podle zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb.

10)  Podmínkou je testování technologie, podložené protokolem o ověření a následné uplatnění ve výrobě. Např. výsledek, který je předmětem smlouvy o uplatnění výsledku uzavřené mezi autorem výsledku a uživatelem výsledku.

11)  Složitější průmyslový výrobek, zhotovený k ověření vlastností konstrukce a jehož vývoj byl cílem řešení projektu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo jiných aktivit aplikovaného VaVaI.

12)  Software prokazatelně vzniklý v souvislosti s řešením výzkumné aktivity, který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který vznikl pouze pro potřebu UHK.

13)  Metodika schválená příslušným orgánem státní správy a doporučená pro využití v praxi.

AV1) Kategorie aplikovaných výsledků bude posuzována komplexně za jeden celkový aplikovaný výsledek (tedy např. pro výsledek, kdy je uplatněn jako funkční vzorek a software bude posuzováno jako jeden výsledek). Zároveň musí být prokázány mzdové náklady na vývoj a realizaci takového výsledku.

 

Ocenění excelentní vědeckovýzkumné aktivity 

 

Bodová hodnota

Obdržená externí citace publikace evidované v databázi Web of Science (pouze citace mimo ČR)

4

Poznámka:
Jedná se o evidenci v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities, nebo v časopise obsaženém v JCR (Journal Citation Report). Citace musí být v databázi propojena s citovaným článkem. Žadatel předloží ke kontrole seznam citací z databáze WoS s daty jejich publikace.
Nejsou zahrnuti vědci s h-indexem větším než 10. Maximální počet bodů je 20. Citace se dělí počtem spoluautorů citovaného článku.

  Bodová hodnota
Excelentní výsledek nominovaný fakultou pro odeslání do II. pilíře 20% bodů výsledku navíc
Poznámka: 
Bude vybráno němiolik excelentních výsledků, které obdrží 20% bonifikaci k hodnotě příslušného výsledku. Po akceptaci excelentního výsledku radou vlády v hodnocení RIV bude doplaceno dalších 100% bodů (přepočteno na finance)

 


Pedagogické publikace

Typ práce

Bodová hodnota

VŠ učebnice/skriptum

5  * počet_AA/10 
max. 5 bodů

Poznámka:
AA – autorský arch

 


Grantová činnost 

Typ projektu

Bodová hodnota

Nositel vědeckého grantu (výsledky započítávány do RIV)

20

Poznámka:
U hodnocení grantů se kromě výše uvedeného počtu bodů (základ) přihlíží i k celkové výši získaných prostředků a za každých 100.000,-Kč se k základu přičítá 10% bodů navíc (maximálně však do výše 100%).

 

Finanční odměna

Podání návrhu postdoktorského vědeckého grantu GAČR

10 000 Kč

Získání vědeckého grantu (výsledky započítávány do RIV – GAČR, TAČR, apod.)

1% z objemu grantu získaného pro FIM UHK,
min. 30 000 Kč

Poznámky:
Na základě návrhu předkladatele grantu je možné odměnu rozdělit mezi členy týmu podílející se na jeho podání. 

 
Prováděcí pokyny:

  • Uvedené body jsou maximální a snižují se dle rozsahu spoluautorství.
  • Překlad není bodově hodnocen. Překlad může být finančně ohodnocen částkou až 300 Kč/1000 slov na základě doporučení vedoucí KAL.
  • Rokem se pro účely tohoto hodnocení rozumí období od 1. 11. předchozího roku do 31. 10. aktuálního roku.
  • Publikační činnost se hodnotí na základě příspěvků registrovaných v informačním systému školy (v Centrální databázi aplikace OBD Pro).
  • Proděkanka pro rozvoj společně s vedoucím příslušné katedry provede hodnocení každého člena katedry na základě výpisu z informačního systému ze dne 31. 10. nejpozději do 15. 11. a předá takto zpracovaný návrh za celou fakultu děkanovi FIM, který rozhodne o přidělení odměn.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 21.6.2016 11:11