Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je neodmyslitelně spjat s nástupem studentů do prvních ročníků vysokých škol. Tento obřad je důležitým okamžikem pro studenta, který je zapsán v některém z bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních oborů. Během obřadu student slibuje, že bude řádně plnit studijní povinnosti při respektování závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Oficiálně se osoba stává studentem již zápisem na příslušnou univerzitu nebo jinou vysokou školu. Nicméně imatrikulací se student slavnostně stává součástí akademické obce. S tím se pojí povinnosti studenta respektovat tradice, zachovávat úctu, ale také šířit dobré jméno školy, na kterou nastupuje.

V rámci obřadu imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib. Slavnostního aktu se účastní akademičtí funkcionáři univerzity a fakulty. Jsou oděni v talárech, které na sobě nesou insignie jako znaky a symboly univerzity. Celý obřad je doprovázen slavnostní hudbou a funkcionáři jsou oslovováni honosnými tituly. V průběhu ceremoniálu zazní i studentská hymna – Gaudeamus igitur, která je výrazem zachovávání tradic.


Termín a rozpis imatrikulací

  • imatrikulace je určena pro studenty zapsané do prvního roku studia a koná se začátkem nového akademického roku vždy v polovině října. Přesný termín imatrikulace je uveden v Harmonogramu akademického roku.
Imatrikulace pro studenty zahajující studium prvního ročníku bakalářského studia, prvního ročníku navazujícího magisterského studia či doktorského studia v akademickém roce 2018/19 se bude konat 23.10.2018.
  • studenti se dostaví na imatrikulaci dle pokynů zveřejněných v časovém rozpisu

Imatrikulace probíhají v aule Objektu společné výuky UHK – budova A, ul. Hradecká 1227.
Imatrikulace je přístupná veřejnosti.

Počet hostů, které si student pozve na obřad, není omezen. Očekáváme, že zvolí přiměřený počet s ohledem na kapacitu auly. Hosté budou do auly vpuštěni 15 minut před zahájením imatrikulace a mohou zaujmout místo kdekoli, kromě prvních řad, které budou označeny rezervací.

Doba trvání jednoho obřadu je přibližně 45 minut.
 
V průběhu slavnostní imatrikulace nejsou fakultou pořizovány fotografické snímky a videozáznamy, které by distribuovala studentům. Přítomní hosté mohou sami pořizovat fotografie či natáčet obřad, ale pouze vsedě ze svého místa a tak, aby nerušili obřad a neomezovali výhled ostatním hostům.

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 12.7.2018 12:56