Oznámení27. 7. 2017

30 January – 31 January, 2018 Conference Hradec Economic Days 2018 (HED2018)

The University of Hradec Králové in cooperation with Wrocław University of Economics and Cracow University of Economics invites you to the 16th Hradec Economic Days. Conference will be held at the Faculty of Informatics and Management at University of Hradec Králové in the Czech Republic.
In 2018 the conference is subtitled "Production Economics in the Context of Industry 4.0". Not only macroeconomics, but also microeconomics, including operational-level management, is facing a big challenge for the next generation. This year conference scopes are to address the following fundamental issues in production economics (both macro and micro) under the concept of Industry 4.0.
The conference includes the following sessions:
  • Contemporary Issues in Financial Markets
  • Industry 4.0 and Challenges for Macroeconomic Agenda
  • Business Economics and Management
  • Regional Development and Agribusiness
  • Modern Trends in Corporate and Public Administration
  • Mathematical Models in Economics
  • Information Management and Economy
Paper Submission
Authors are invited to submit their papers no later than October 20, 2017. Conference uses Eaychair system for a paper submission: https://easychair.org/conferences/?conf=hed18. General inquiries regarding the Easychair should be directed to ivan.soukal@uhk.cz.
Payment
Participation fee is 5.000 CZK or 200 EUR (paper length is from 6 to 12 pages including abstracts, supplements, and references.)
The audience fee (paper co-authors, audience) is 1.400 CZK or 50 EUR.
Publication Opportunities
Reviewed English papers will be published in scientific proceedings, which will be sent for the Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities evaluation to be indexed at the Web of Science.
The Proceedings of 2005 – 2014 have been already indexed in Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities). The 2015, 2016 and 2017 Proceedings are subject to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index evaluation.
Important Dates
Submission deadline: October 20, 2017
Registration deadline: October 20, 2017
Reply-by: October 31, 2017
Payment deadline: November 30, 2017
Announcement of the Program: January 12, 2018
Contact
main contact mail: hed@uhk.cz

https://uni.uhk.cz/hed


9. 3. 2017

Interní grantový projekt 2017: ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ PRO PRÁCI S OČNÍ KAMEROU, řešitelka: doc. Mohelská

Katedra managementu pokrývá svým rozsahem široké spektrum managementu. Výuka managementu je zaměřena na principy, procesy a praxe managementu. Na výuku managementu navazuje katedra řadou odborných předmětů, které umožňují studentů rozšířit svůj odborný profil v oblastech marketingu, marketingového výzkumu, psychologie, sociologie, logistiky a práva.
Členové katedry se podílejí na řešení vědeckých projektů, jejichž výsledky pak vytvářejí základ pro publikační potenciál katedry. K jeho posílení by bylo vhodné využít výzkumnou metodu Eye tracking, při níž se pozorují reakce lidských očí na určité podněty.
Cílem projektu je vyškolit vybrané pracovníky nebo doktorandy ke kvalifikované práci s přístrojem, který nabízí rozmanité využití. Přístroj je k dispozici na Ústavu sociální práce  UHK.
Využití přístroje v rámci UHK FIM předpokládá zapojení doktorandů z ostatních fakult UHK a také výzkumných týmů doktorandů z Technické univerzity Liberec a Univerzity Pardubice.


9. 3. 2017

Interní specifický výzkum 2017: DETERMINANTY OVLIVŇUJÍCÍ PRACOVNÍ SPOKOJENOST, řešitelka: doc. Sokolová

Hlavním cílem interního specifického výzkumu Katedry managementu je zkoumat determinanty ovlivňující pracovní spokojenost v kontextu mikro a makroekonomické situace. Dlouhodobým cílem je zkoumání možného vývoje v oblasti pracovní spokojenosti v ČR, tedy získání srovnatelných dat v určité časové řadě. Multidisciplinární projekt navazuje na již řešené specifické projekty Determinanty ovlivňující pracovní spokojenost v roce 2015 a 2016 (Sokolová), Excelence FIM UHK – 2012 a 2014 (prof. Franěk) i na hlavní směry vědeckého výzkumu FIM UHK.
V rámci výzkumu bude provedeno dotazníkové šetření, které bylo realizováno již v letech 2013 a 2015. V rámci šetření budou získána kvantitativní data, která budou zpracována pomocí relevantních statistických metod a která budou porovnána s daty z roku 2013 a 2015.
V rámci projektu budou dále využity aktuální teoretické poznatky z relevantní literatury včetně dostupných odborných databází (WoS, Scopus apod.).


9. 3. 2017

Interní specifický výzkum 2017:ANALÝZA KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH PŘI VNÍMÁNÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ,řešitel: prof. Franěk

Cílem interního specifického výzkumu Katedry managementu s názvem: "Analýza kognitivních procesů probíhajících při vnímání přírodního prostředí" je přispět k hlubšímu pochopení vlivu vizuálního vnímání přírodního prostředí na regeneraci mentální kapacity a well-being.
Část výzkumné aktivity bude věnována analýze aktivity očních pohybů při pozorování scén zobrazujících různé typy prostředí, přírodní i městské. Bude ověřováno, zda při sledování přírodního prostředí dochází k menší aktivitě očních pohybů, čímž by bylo možné vysvětlit některé pozitivní účinky pozorování přírodního prostředí na fungování kognitivního systému.
Další části výzkumu bude sledována reakce chodců na různé typy prostředí. Bude sledováno, jak se od sebe liší reakce na prostředí s přírodními prvky i bez přírodních prvků.
Následně budou analyzovány vizuální charakteristiky tohoto prostředí pomocí kognitivních dimenzí používaných v environmentální psychologii (např. koherence, prostor, pokračování, komplexita atd.). Výsledky budou publikovány v časopisech s impact faktorem a prezentovány na mezinárodních konferencích.