Oznámení27. 7. 2017

30 January – 31 January, 2018 Conference Hradec Economic Days 2018 (HED2018)

The University of Hradec Králové in cooperation with Wrocław University of Economics and Cracow University of Economics invites you to the 16th Hradec Economic Days. Conference will be held at the Faculty of Informatics and Management at University of Hradec Králové in the Czech Republic.
In 2018 the conference is subtitled "Production Economics in the Context of Industry 4.0". Not only macroeconomics, but also microeconomics, including operational-level management, is facing a big challenge for the next generation. This year conference scopes are to address the following fundamental issues in production economics (both macro and micro) under the concept of Industry 4.0.
The conference includes the following sessions:
  • Contemporary Issues in Financial Markets
  • Industry 4.0 and Challenges for Macroeconomic Agenda
  • Business Economics and Management
  • Regional Development and Agribusiness
  • Modern Trends in Corporate and Public Administration
  • Mathematical Models in Economics
  • Information Management and Economy
Paper Submission
Authors are invited to submit their papers no later than October 20, 2017. Conference uses Eaychair system for a paper submission: https://easychair.org/conferences/?conf=hed18. General inquiries regarding the Easychair should be directed to ivan.soukal@uhk.cz.
Payment
Participation fee is 5.000 CZK or 200 EUR (paper length is from 6 to 12 pages including abstracts, supplements, and references.)
The audience fee (paper co-authors, audience) is 1.400 CZK or 50 EUR.
Publication Opportunities
Reviewed English papers will be published in scientific proceedings, which will be sent for the Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities evaluation to be indexed at the Web of Science.
The Proceedings of 2005 – 2014 have been already indexed in Web of Science (Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities). The 2015, 2016 and 2017 Proceedings are subject to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index evaluation.
Important Dates
Submission deadline: October 20, 2017
Registration deadline: October 20, 2017
Reply-by: October 31, 2017
Payment deadline: November 30, 2017
Announcement of the Program: January 12, 2018
Contact
main contact mail: hed@uhk.cz

https://uni.uhk.cz/hed


9. 5. 2017

Projekt TAČR GAMA „Aplikace pro ekonomické zhodnocení migrace IT infrastruktury do cloudu“

Tento projekt vznikl jako výstup realizace projektu TAČR GAMA „Aplikace pro ekonomické zhodnocení migrace IT infrastruktury do cloudu“, který byl realizován na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Cílem je jednak zvýšit informovanost potenciálních uživatelů cloudu o jeho možnostech a eventuálních rizicích, ale především spočítat nákladovou efektivitu přechodu do cloudové infrastruktury - IaaS. I přes jeho jednoduchost dovede vypočítat většinu důležitých ekonomických kritérií investic, které umožní posouzení vhodnosti jejich realizace. K vypočteným ukazatelům je poskytnut komentář s doplňující informacemi o vhodnosti nasazení této technologie ve vztahu ke konkrétní zadaným vstupním parametrům.
 
Realizační tým:
Richard Cimler
Petra Marešová
Pavel Pscheidl
Vladimír Soběslav
Iva Žáková


Server zabývající se ekonomickým zhodnocení efektivity investice do cloud computingu:

https://connections.cepsos.cz/home.xhtml;jsessionid=7vF_TP9eRW87ejrwA_NqP-T23S0dCfJazvMBwTLL.ubuntu


8. 3. 2017

Interní grantový projekt excelence 2017: Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví

V roce 2017 Katedra ekonomie řeší interní grantový projekt excelence s názvem "Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví".

Cílem projektu je z ekonomického pohledu analyzovat procesy související výdaji na  vývoj, léčbu a péči o nemocné, s vývojem zdravotních prostředků, inovacemi a transferem technologií v této oblasti.  Ze znalosti této problematiky potom využívat a dále modifikovat vhodné metody pro zhodnocení vhodnosti intervencí v jednotlivých oblastech. Projekt navazuje na již úspěšný grantový projekt Excelence: „Ekonomické, kognitivní a technologické analýzy potřeb stárnoucí populace.“,  na vědeckovýzkumný směr fakulty „Inteligentní systémy a přístupy pro podporu manažerských a dalších lidských aktivit“, a na současně řešený projekt GAČR „Investice do vývoje zdravotních prostředků.“


6. 3. 2017

Alzheimer nadačním fond: Nákladovost léčby a péče o osoby Alzheimerovou chorobou v České republice

V roce 2017 je řešen projekt podpořený Alzheimer nadačním fondem, který byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.

Podpořený projekt s názvem „ Nákladovost léčby a péče o osoby Alzheimerovou chorobou v České republice“ si klade za cíl z ekonomického pohledu analyzovat procesy a jejich nákladovost související s léčbou vybraných Alzheimerovy nemoci v jednotlivých fázích.


6. 3. 2017

Interní specifický výzkum 2017: Investice v podmínkách konceptu Industry 4.0

Interní specifiky výzkum katedry ekonomie s názvem „Investice v podmínkách konceptu Industry 4.0“ řeší jednu z aktuálních společenských výzev je tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, která bude vyžadovat nové přístupy v mnoha směrech.
Cílem specifického výzkumu je analyzovat dopady Průmyslu 4.0 na ukazatele vývoje ekonomik, veřejný i soukromý sektor. Průmysl 4.0 zásadním způsobem ovlivní strukturu pracovních míst, produktivitu práce, procesy zajišťované veřejným sektorem jako vzdělávání či zdravotní péči.
Pomocí metod a nástrojů průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. V rámci projektu se předpokládá spolupráce s dalšími institucemi v Královéhradeckém kraji, kde najdou výstupy projektu své uplatnění.

Do projektu je zapojeno jedenáct akademických pracovníků a třináct studentů doktorského studia.

 


6. 3. 2017

GAČR 17-03037S - Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků

V letech 2017-2019 bude řešen projekt GAČR (grantový projekt) „Hodnocení investic do vývoje zdravotních prostředků“.
Důvodem pro řešení tohoto problému jsou omezené finanční zdroje vlád vyspělých zemí, zvyšující se počet pacientů, kteří se dožívají vyššího věku díky kvalitnější péči a snaha vlád o efektivní investice do VaV.
Cílem projektu je vytvořit model, který bude schopen popsat potenciál investic do vývoje zdravotnických prostředků. Na základě něj bude možné optimalizovat procesy související s jejich vývojem a uplatněním na trhu. Ten bude dále rozvíjen pro různé kategorie zdravotnických prostředků. Nový model bude verifikován a implementován s využitím pokročilých metod dynamické simulace a bude zpřístupněn veřejnosti i podnikům ve zkoumaných odvětvích na webu.
Výsledky projektu vyústí v metodické přístupy doplněné případovými studiemi k měření efektivnosti vývoje zdravotnických prostředků uplatnitelné v konkurenci globální ekonomiky.