Co Vás zajímá?
Zapiš se do registru dárců kostní dřeně 24. dubna od 10 hodin na FFUHK
Těšíme se na všechny běžce FF zeleném!
Zapojte se do Rektorského sportovního dne!
Na FF na kole!
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
Sbírejte body k přijímačkám už teď!
Zeptej se svých budoucích kolegů!

O fakultě


Hlavním posláním Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je zajišťování vysokoškolského vzdělávání a vědecké činnosti v oblastech náležejících do tradičního zaměření fakult filozofického směru, jakými jsou archeologie, archivnictví, filozofie, historie, politologie a sociologie. Kromě nich však rozvíjí i studia a výzkumné směry, které z ní činí originální a vyhledávanou školu. Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i ústav sociální práce. 

Unikátní specializace

Jedná se především o specializaci na Latinskou Ameriku a Afriku a o uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách. V současné době studuje na Filozofické fakultě kolem 1200 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském stupni.

Kromě svých vlastních zajišťuje Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové pro sesterskou Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové studijní obory zaměřené na vzdělávání učitelů dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd, které studuje dalších několik set studentů.

Respektované vědecké výsledky

Fakulta buduje svou prestiž především na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí a na základě respektovaných vědeckých výsledků. Výuka a působení akademického sboru jsou úzce vázány na výzkum. Široké spektrum činností a kvalita jejich výsledků činí z Filozofické fakulty originální a vyhledávanou vysokou školu, jež je partnerem mnoha tuzemských a zahraničních institucí.

Výzkum se na fakultě odehrává především v rámci grantových projektů Grantové agentury ČR či projektů takzvaného specifického výzkumu, na němž participují nadaní magisterští a doktorští studenti FF UHK. Mimo striktně vědeckých grantů fakulta úspěšně čerpá mnoho prostředků ze strukturálních fondů EU, zejména Evropského sociálního fondu, určených k rozvoji fakultní infrastruktury. Vědecké ambice naší instituce jsou naplňovány i díky možnosti udělovat titul docent a profesor v oboru České a československé dějiny.

Spolupráce s praxí

Stále větší pozornost fakulta věnuje spolupráci s praxí. Všechna fakultní pracoviště mají navázány partnerské vztahy s řadou veřejných, státních či soukromých institucí, ať již jde o orgány veřejné správy a územní samosprávy, o vědecké instituce, základní a střední školy, soukromé firmy či nadace. Za účelem těsnějšího sepětí s „odběratelskou“ sférou na FF UHK funguje fakultní rada pro spolupráci s praxí plnící roli poradního orgánu děkanky.

Do všeobecného povědomí fakulta vstupuje stále se rozšiřující nabídkou rozmanitě zaměřených kurzů v rámci takzvaného dalšího vzdělávání (učitelů i neučitelů). V neposlední řadě ve spolupráci s dalšími veřejnými institucemi naše fakulta (spolu)realizuje různé vzdělávací a popularizační akce pro veřejnost. Akademici či studenti naší fakulty participují na řadě dalších zajímavých aktivit, především na provozování Archeoparku Všestary, který je zcela nevšedním skanzenem pravěké vesnice a unikátním pravěkým muzeem.

Zahraniční mobility

Neopomenutelnou oblastí zájmu fakulty je rozvoj zahraniční mobility studentů i pedagogů a vztahů s partnerskými institucemi v cizině. Studenti i pracovníci fakulty vyjíždějí na pravidelné stáže do zemí Evropské unie (například do Španělska, Portugalska, Itálie, Estonska, Francie, Norska, Velké Británie, Rakouska, Německa, Turecka aj.). A komu nestačí Evropa, může studovat či „stážovat“ v mimoevropských destinacích, ať už se jedná o severoamerické, latinskoamerické (např. Peru, Venezuela, Mexiko, Argentina, Nikaragua) či africké  (mj. Ghana, Kapverdské ostrovy) univerzity.

Relativní mládí naší fakulty je pro nás výhodou, neboť umožňuje velkou otevřenost a pružnost při plnění vzdělávacích, vědeckých a dalších neméně podstatných funkcí a rolí v regionálním i celorepublikovém rámci.

Naposledy upraveno: Kašparová Lenka 1, 2.1.2018 15:7