Co Vás zajímá?
Dej hlas své fakultě! Do 12. května.
Call for Papers. Do 30. června 2019.
Výběrové řízení na FF UHK
Musíte vidět: dokument o záchraně broumovského kláštera
Projekt Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové
  11.03.2019

  Filozofická fakulta má nové docenty

  Tři akademici FF UHK úspěšně zakončili habilitační řízení.

  Doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. vystudoval magisterský obor historie na Katedře historie FF UPOL a na tomtéž pracovišti obhájil disertační práci na téma Občané a jejich válka: Spojené státy 1861 – 65. Ve své bohaté vědecké práci se zabývá především vojenskou historií, a to zejména Americkou občanskou válkou a První světovou válkou. Jedno z témat, které se prolíná jeho prací, představuje konstrukce maskulinní identity v kontextu válečné zkušenosti. Tato originální perspektiva zajímavě obohacuje historické bádání z metodologického i empirického hlediska.

  Během své vědecké kariéry doc. Hutečka absolvoval několik výzkumných pobytů na univerzitách v USA. V roce 2010 získal podporu Fulbrightova stipendia na pobyt na Boston university a v roce 2016 působil jako Visiting Assistant Professor and Frank A. Belousek Distinguished Scholar na University of Nebrasca – Lincoln. Jeho habilitační práce navázala na dlouholetý výzkum zaměřující se na české vojáky v První světové válce. Skvělé završení této snahy představuje monografie Men Under Fire. Motivation, Morale and Masculinity of Czech Soldiers of the First World War, která mu letos vychází v prestižním vydavatelství Berghahn Books. 
   

  Doc. PhDr. Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D. vystudoval obor dějepis – základy společenských věd na PdF UK a pomocné vědy historické a archivnictví na FF UK. Doktorskou práci na téma Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790) poté obhájil v oboru české a československé dějiny na PdF UK. Ve své vědecké práci se doc Zouhar zabývá dějinami historiografie, diplomatikou, církevními dějinami a dějinami německojazyčné kultury v českých zemích. 

  Specifickou osu jeho bádání představuje zaměření na historiografii spojenou s církevními řády. Několik jeho významných publikací se týká historiografie dominikánské provincie od raného novověku až do současnosti. Ve své habilitační práci pak připomněl významného barokního jezuitského historiografa Františka Pubičku. 
   

  Doc. Martin Paleček, Ph.D. získal Ph.D. v roce 2005 na Univerzitě Karlově v oboru Filozofie. 

  Ve svém výzkumu se věnuje filozofii společenských věd, kulturně-antropologickým teoriím, kulturní antropologii a kognitivním vědám. Je členem ediční rady časopisu Philosophy of Social Sciences (nakl. SAGE). V roce 2017 se jako vedoucí týmu zúčastnil terénního výzkumu v Ugandě a v letech 2013-2014 byl držitelem Fulbright-Masarykova stipendia na Emory University, USA.

  Ve své habilitační práci Antropologové v pasti? Mezi přirozeností a kulturou, která vyšla knižně, se věnoval konceptu kultury ve smyslu jeho uplatnění v sociálních vědách. Její hlavní tezi představuje skutečnost, že i přes zásadní kritickou reflexi tohoto konceptu v druhé polovině 20. století nadále v sociálních vědách přetrvává jeho relevance, a to především prostřednictvím přístupů z oblasti evoluční psychologie a kognitivních věd.

  Veronika Střítecká, Referát pro vnější vztahy a komunikaci FF UHK

   
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Střítecká Veronika, 29.3.2019 10:51